Statut

Statut

Akademii Przedszkolaka”

Przedszkola Prywatnego

w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 35

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego.

2. Nazwa przedszkola brzmi: „Akademia Przedszkolaka” Przedszkole Prywatne.

3. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu używana na pieczęciach:

„Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Prywatne

Beata Matuszak

21 – 100 Lubartów

ul. 1-go Maja 35

tel. 505-005-027

NIP 714-131-89-08

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

5. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” mieści się w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 35.

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Beata Matuszak, zamieszkała przy ul. Aleje 1000-lecia 19, 21-100 Lubartów.

7. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, Regulaminu przedszkola, Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” jest czynne 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz z przerwą w okresie wakacji, której termin określa organ prowadzący i podaje go do wiadomości rodziców z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 2. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerw w funkcjonowaniu placówki.

 3. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” czynne jest od godziny 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

§ 3

1. Działalność przedszkolna finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.

2. Usługi świadczone w Przedszkolu Prywatnym „Akademia Przedszkolaka” są odpłatne na podstawie umowy podpisanej przez rodziców. Opłaty za przedszkole stanowią: czesne, należność za wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe, odbywające się w czasie innym, niż czas przeznaczony na realizację zajęć organizowanych w ramach czesnego.

3. Opłata stała za Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

5. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu Prywatnym „Akademia Przedszkolaka” pobierana jest z góry, do 10-tego każdego miesiąca.

6. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu, do 10-tego każdego miesiąca. Jest to wysokość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

7. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku, gdy rodzice zalegają z opłatą za dwa miesiące pobytu dziecka w przedszkolu.

8. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

§ 4

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O

pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie

zgłoszenia i wpłaty zaliczki oraz po uprzedniej rozmowie z rodzicami lub opiekunem prawnym.

Rozdział II

Cele i zadnia przedszkola

§ 1

1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

· wspiera i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,

· tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

· obejmuje opieką dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju,

· organizuje proces wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

· kształtuje uniwersalne umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,

· współpracuje z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” realizuje swoje cele i zadania dając dzieciom możliwość rozwoju poprzez:

· poznawanie i rozumienie siebie i świata,

· budowanie systemu wartości,

· odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

· współpracę z rówieśnikami i nauczycielem,

· organizowanie zajęć w małych zespołach,

· stworzenie dziecku możliwości wyboru zadań, środków, partnerów w czasie realizacji zadań,

· stwarzanie warunków do spontanicznej i swobodnej zabawy,

· wykonywanie prostych prac porządkowych i czynności samoobsługowych,

· organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zajęcia wyrównawcze.

3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej to :

· zajęcia zorganizowane,

· zabawa,

· twórczość artystyczna,

· czynności samoobsługowe,

· spacery, wycieczki ( pełny tekst w „Regulaminie Spacerów i Wycieczek”),

· imprezy okolicznościowe i uroczystości.

 1. Program wycieczek i imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

§ 2

1. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

· pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

· informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka poprzez organizowanie w przedszkolu spotkań grupowych, indywidualnych, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców

2. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” zapewnia każdemu z wychowanków niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju dziecka oraz przestrzega praw określonych w KONWENCJI PRAW DZIECKA. Upublicznienie wizerunku podopiecznego jest możliwe tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

1. Do zadań przedszkola należy:

– monitorowanie i stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego dzieci z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości

– kształtowanie u dzieci nawyków służących ochronie zdrowia i zachowaniu bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności fizyczno – ruchowej

– budzenie u dzieci świadomości moralno – etycznej, kulturowej oraz wrażliwości artystycznej

– umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka ,w tym wrażliwość estetyczną , w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:mowy ,zachowania, ruchu, środowiska, muzyki ,tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną , samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody , stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
  •diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
  •indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,
  •organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,
  •prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli .
  •organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

  PRZEDSZKOLE NIE ORGANIZUJE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

(Pełny tekst dotyczący udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu znajduje się w dokumencie”Procedura Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”)

§ 4

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) w sali przedszkolnej dziecka pracownikowi przedszkola, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola – do czasu odbioru z sali przedszkolnej przez rodzica (prawnego opiekuna).

3. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzic (prawny opiekun) lub osoba upoważniona odpowiada za dziecko po przekazaniu dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.

5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor pedagogiczny przedszkola. W takim przypadku przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Rozdział III

§ 1

Organy przedszkola

1. Organami Przedszkola Prywatnego „Akademia Przedszkolaka” są:

· Dyrektor pedagogiczny

· Dyrektor administracyjny

· Rada pedagogiczna.

2. Dyrektorzy przedszkola kierują bieżącą działalnością przedszkola i reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.

§ 2

Zadania dyrektora pedagogicznego, będącego jednocześnie właścicielem przedszkola są następujące:

 • kieruje działalnością przedszkola,

 • reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

 • organizuje pracę w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacyjnego,

 • współpracuje z Rada Pedagogiczną,

 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

 • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalności wychowawcza i opiekuńcza,

 • opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,

 • przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym i podejmuje działania wynikające z tych wniosków,

 • wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa,

 • przyjmuje dzieci do przedszkola,

 • może w drodze decyzji administracyjnej wykreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie,

 • może ustalić indywidualny program pracy z dzieckiem,

 • może wydać zgodę na działalność w przedszkolu stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym,

 • jest przełożonym wszystkich pracowników,

 • wykonuje zadania wynikające z prawa pracy,

 • ocenia prace wszystkich nauczycieli i ich dorobek zawodowy,

 • przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,

 • właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,

 • stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy, opieki i wychowania,

 • współpracuje z rodzicami.

 1. Zadania dyrektora do spraw administracyjnych są następujące:

 • kieruje działalnością przedszkola,

 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

 • układa plan urlopów pracowników,

 • prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

 • wykonuje zadania wynikające z prawa pracy,

 • właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,

 • stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy, opieki i wychowania,

 • współpracuje z rodzicami.

 1. Zadania wspólne dyrektorów są następujące:

 • organizowanie pracy przedszkola,

 • dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 1

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola Prywatnego „Akademia Przedszkolaka” jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w grupie wynosi 24. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy.

§ 2

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, rytmika religia ,zajęcia taneczne oraz zajęcia korekcyjne.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 3

1. Do realizacji celów statutowych Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” posiada:

· Cztery sale zajęciowe

· Łazienka dla dzieci przy każdej sali zajęć

· Dodatkowa sala do organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci

· Kuchnia

· Szatnia

· Zaplecze sanitarne dla personelu

· Pomieszczenia dodatkowe

· Biuro

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustalany jest przez Dyrektora przedszkola do spraw pedagogicznych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania higieniczne i zdrowotne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Dyrektor pedagogiczny przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie osiągnęło wieku 2,5 roku.

3. W przedszkolu realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6 letnich zgodnie z podstawą programową.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem.

5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

– pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,

– rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

– przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

6. Do obowiązków dziecka w szczególności zależą:

– współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania,

– podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

– okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

– szanowanie kolegów i koleżanek oraz efektów ich pracy,

– przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek jako wspólnej własności,

– zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów.

Rozdział VI

Rodzice

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców należą:

· Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania

· Przestrzeganie niniejszego statutu i rozkładu dnia (przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola)

· Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

· Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

· Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka

2. Rodzice mają prawo:

· Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju

· Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola

· Aktywnego włączania się w życie Przedszkola

· Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla Rodziców i dzieci

· Udział w zebraniach ogólnych i indywidualnych Rodziców

· Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w grupie

3. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rodziców lub nauczycieli.

4. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:

· Zebrania grup (wg potrzeb),

· Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorami i nauczycielami ( w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca organizowany jest dzień otwarty dla Rodziców),

· Zajęcia otwarte, warsztaty,

· Strona internetowa Przedszkola, poczta elektroniczna,

– Spotkania ze specjalistami.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zadań Nauczycieli należy:

· Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

· Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

· Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowanie tych obserwacji

· Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

· Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

·  Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną.

· Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

· Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

· Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

· Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z planu pracy

· Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

· Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci

· Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

· Zachęcenia ich do działalności w Przedszkolu

5. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest indywidualnie.

6. Do obowiązków pracowników obsługi należy:

 • Zapewnienie czystości i ładu w Przedszkolu

 • Szczegółowy zakres obowiązków ustala Dyrektor.

 1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy Przedszkola.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych statut udostępnienia się przez dyrektorów przedszkola w siedzibie przedszkola.

3. Traci moc Statut Przedszkola Prywatnego” Akademia Przedszkolaka” w Lubartowie z dnia

28.11.2017r.

4.Statut przedszkola, po zatwierdzeniu, wchodzi w życie z dniem podpisania od 01.09.2018r.