Statut

Statut

Akademii Przedszkolaka”

Przedszkola Prywatnego

w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 35

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego.

2. Nazwa przedszkola brzmi: „Akademia Przedszkolaka” Przedszkole Prywatne.

3. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu używana na pieczęciach:

„Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Prywatne

Beata Matuszak

21 – 100 Lubartów

ul. 1-go Maja 35

tel. 505-005-027

NIP 714-131-89-08

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

5. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” mieści się w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 35.

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Beata Matuszak, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 35,

21-100 Lubartów.

Rozdział II

Cele i zadnia przedszkola

§ 2

1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” realizuje cele i zadania wynikające z ustawy

Prawo Oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) Celem przedszkola jest:

 1. wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,

 2. tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

 3. objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

 4. organizowanie procesu wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 5. kształtowanie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,

 6. współpraca z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2) Do zadań przedszkola należy:

 1. monitorowanie i stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego dzieci z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,

 2. kształtowanie u dzieci nawyków służących ochronie zdrowia i zachowaniu bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności fizyczno – ruchowej, kształtowanie właściwych postaw wobec różnych zagrożeń,

 3. budzenie u dzieci świadomości moralno – etycznej, kulturowej oraz wrażliwości artystycznej,

 4. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 5. przygotowanie do podjęcia nauki w szkole:

– rozwijanie mowy komunikatywnej we wzajemnym porozumiewaniu się wróżnych grupach

wiekowych oraz z osobami dorosłymi,

– usprawnienie analizatorów poprzez rozwijanie spostrzegawczości w trakcie działania,

– rozwijanie muzyczno-plastycznej i teatralnej sfery rozwojowej dzieci,

– tworzenie sytuacji edukacyjno-wychowawczych celem rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci,

– rozwój grafomotoryczny dzieci,

– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka ,w tym wrażliwość

estetyczną , w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:mowy ,zachowania, ruchu,

środowiska, muzyki ,tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

f) współdziałanie z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka:

-wspomaganie wychowawczej roli rodziców,

-diagnozowanie środowiska dziecka,

-wspieranie nauczycieli i rodziców poprzez udzielanie porad oraz konsultacje ze specjalistami i terapeutami,

– tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną , samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody , stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju

dziecka,

g) udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
– diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
– indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,
– organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,
– prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli .
– organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

h) w przedszkolu może być organizowana opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.

2. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” realizuje swoje cele i zadania dając dzieciom możliwość rozwoju poprzez:

 1. budowanie systemu wartości,

 2. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

 3. współpracę z rówieśnikami i nauczycielem,

 4. organizowanie zajęć w małych zespołach,

 5. stworzenie dziecku możliwości wyboru zadań, środków, partnerów w czasie realizacji zadań,

 6. stwarzanie warunków do spontanicznej i swobodnej zabawy,

 7. wykonywanie prostych prac porządkowych i czynności samoobsługowych,

 8. organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zajęcia wyrównawcze,

 9. poznawanie i rozumienie siebie i świata,

3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej to :

 1. zajęcia zorganizowane,

 2. zabawa,

 3. twórczość artystyczna,

 4. czynności samoobsługowe,

 5. spacery, wycieczki ( pełny tekst w „Regulaminie Spacerów i Wycieczek”),

 6. imprezy okolicznościowe i uroczystości.

4. Program wycieczek i imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

§ 3

1. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

 2. informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka poprzez organizowanie w przedszkolu spotkań grupowych, indywidualnych, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców,

2. Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” zapewnia każdemu z wychowanków niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz przestrzega praw określonych w Konwencji Praw Dziecka. Upublicznienie wizerunku podopiecznego jest możliwe tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział III

Organy przedszkola

§ 4

Organami Przedszkola Prywatnego „Akademia Przedszkolaka” są:

 1. Dyrektor Przedszkola,

 2. Rada pedagogiczna Przedszkola.

§ 5

Zadania dyrektora przedszkola są następujące:

 1. kieruje działalnością przedszkola,

 2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 4. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 5. organizuje pracę w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy, projekt arkusza organizacyjnego,

 6. współpracuje z Rada Pedagogiczną,

 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

 8. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalności wychowawcza i opiekuńcza,

 9. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,

 10. przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

 11. przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym i podejmuje działania wynikające z tych wniosków,

 12. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa,

 13. przyjmuje dzieci do przedszkola,

 14. może w drodze decyzji administracyjnej wykreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie,

 15. może ustalić indywidualny program pracy z dzieckiem,

 16. może wydać zgodę na działalność w przedszkolu stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym,

 17. wykonuje zadania wynikające z prawa pracy,

 18. jest przełożonym wszystkich pracowników,

 19. wykonuje zadania wynikające z prawa pracy,

 20. ocenia prace wszystkich nauczycieli i ich dorobek zawodowy,

 21. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,

 22. właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,

 23. stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy, opieki i wychowania,

 24. współpracuje z rodzicami.

§ 6

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) Dyrektor jako jej przewodniczący,

2) wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

5. Do kompetencji Rady należy:

1) ustalenie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola: w trakcie roku dopuszczalne jest dokonywanie zmian nie zmieniających koncepcji;

2) przygotowanie projektu Statutu przedszkola, oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

5) uchwala programy profilaktyczno-wychowawcze;

6) uchwala regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

6. Osoba prowadząca Przedszkole pełni funkcję dyrektora.

7. W Przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.

§ 7

Zasady współdziałania organów przedszkola:

1) Zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i Statucie przedszkola

poprzez:

 1. nie ingerowanie w swoje kompetencje;

 2. wspólne ustalanie terminów spotkań.

2) Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:

 1. na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych);

 2. poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców, ogłoszenia, stronę internetową,

 3. pocztę elektroniczną.

3) Spory pomiędzy organami rozwiązywane są:

 1. drogą negocjacji przy współudziale oponentów;

 2. po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, istnieje możliwość odwołania

  się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów(np. Organ Prowadzący, Organ

  Nadzorujący);

 3. ostateczna decyzja należy do dyrektora przedszkola.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 8

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola Prywatnego „Akademia Przedszkolaka” jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:

 1. tworzone są oddziały dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich,

 2. jeżeli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana, tworzone są grupy mieszane,

 3. w razie konieczności organizacyjnej może nastąpić przesunięcie do innej grupy, nawet w czasie trwania roku szkolnego;

 4. w Przedszkolu zorganizowany jest oddział dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych obowiązkowym oddziaływaniem przygotowującym do podjęcia nauki w szkole;

 5. w okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, letnie, okresy okołoświąteczne, epidemie etc.), Przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

2. Liczba dzieci w grupie wynosi 24. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

3. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

4. Do Przedszkola przyjmowane mogą być dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub innymi niepełnosprawnościami.

5. Warunkiem przyjęcia do Przedszkola dziecka z niepełnosprawnością, jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmuje dyrektor przedszkola.

6. Dyrektor powierza każdy oddział opiece co najmniej jednego nauczyciela.

7.W miarę możliwości nauczyciele opiekują się jednym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola – służy to zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej.

8. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod ich opieką.

9. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli- specjalistów, nauczyciele ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

10.Przedszkole może organizować w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażają taka wolę.

11. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupę.

§ 9

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, rytmika, religia, zajęcia taneczne oraz zajęcia korekcyjne.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i może wynosić w zależności od rodzaju zajęć:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 20- 25 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30- 40 minut,

3) czas zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji wynosi 45 min., z zastrzeżeniem możliwości skrócenia bądź wydłużenia tego wymiaru uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 10

1. Do realizacji celów statutowych Prywatne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” posiada:

 1. Cztery sale zajęciowe

 2. Łazienka dla dzieci przy każdej sali zajęć

 3. Zewnętrzny plac zabaw z ogrodem

 4. Dodatkowa sala do organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci

 5. Kuchnia

 6. Szatnia

 7. Pomieszczenia dodatkowe

 8. Biuro

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustalany jest przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania higieniczne i zdrowotne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

 1. liczbę miejsc w placówce

 2. planowaną liczbę wychowanków przedszkola i liczbę oddziałów

 3. czas pracy przedszkola

 4. czas pracy poszczególnych oddziałów i liczbę pracowników przedszkola

 5. czas pracy pracowników

 6. kwalifikacje kadry pedagogicznej

 7. zestaw programów nauczania w oparciu, o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.

5. Dokumentacja działalności przedszkola, dotycząca procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego, obejmuje roczny plan pracy przedszkola, roczny plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, miesięczne plany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka, diagnozę przedszkolną.

§ 11

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.

2)W celu realizacji powyższych zadań działa powołany przez dyrektora pedagogicznego Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankowi wychowawcy -nauczyciele i specjaliści (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, logopeda, oligofrenopedagog) prowadzący zajęcia z dzieckiem wchodzący w skład Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, logopeda, oligofrenopedagog) oraz wychowawcy grupy danego dziecka.

5) Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjne-Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6) Powołany zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Prace zespołu są dostępne dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

7) Na podstawie opracowanych przez zespół programów udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Może ona przybierać formę:

a) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, innych zajęć o

charakterze terapeutycznym,

b) konsultacji, porad i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli

8) Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

2. Przedszkole nie organizuje zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

§ 12

Czas pracy przedszkola

1. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” jest czynne 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz z przerwą w okresie wakacji, której termin określa organ prowadzący i podaje go do wiadomości rodziców z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerw w funkcjonowaniu placówki.

3. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” czynne jest od godziny 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

§ 13

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

1. Działalność przedszkolna finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.

2. Usługi świadczone w Przedszkolu Prywatnym „Akademia Przedszkolaka” są odpłatne na podstawie umowy podpisanej przez rodziców. Opłaty za przedszkole stanowią: czesne, należność za wyżywienie oraz za zajęcia dodatkowe, odbywające się w czasie innym, niż czas przeznaczony na realizację zajęć organizowanych w ramach czesnego.

3. Opłata stała za Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Przedszkole Prywatne „Akademia Przedszkolaka” zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

5. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu Prywatnym „Akademia Przedszkolaka” pobierana jest z góry, do 10-tego każdego miesiąca.

6. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu, do 10-tego każdego miesiąca. Jest to wysokość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

7. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, obiad i podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.

§ 14

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

2.Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz podpisanie „Umowy o świadczeniu usług” przez Przedszkole.

3. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.

§ 15

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) w sali przedszkolnej dziecka pracownikowi przedszkola, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola – do czasu odbioru z sali przedszkolnej przez rodzica (prawnego opiekuna).

3. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzic (prawny opiekun) lub osoba upoważniona odpowiada za dziecko po przekazaniu dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.

5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor pedagogiczny przedszkola. W takim przypadku przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Pracownicy przedszkola nie podają podopiecznym leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 16

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz we wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem.

2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz – w miarę możliwości – rodzice.

3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

4. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

§ 17

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:

1. Nieuiszczenie opłat przez rodziców za okres dwóch miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej niezgłoszonej nieobecności dziecka.

3. Gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub nauczycieli.

4. Gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

5. Nie zgłoszenie się dziecka w terminie jednego miesiąca od daty zawartej w „Umowie o świadczeniu usług” określającej rozpoczęcie współpracy.

Rozdział V

Prawa i obowiązki wychowanków i ich rodziców

§ 18

1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4)pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,

5) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

2. Do obowiązków dziecka w szczególności zależą:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania,

2) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3) okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

4)szanowanie kolegów i koleżanek oraz efektów ich pracy,

5) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek jako wspólnej własności,

6) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów.

§ 19

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców należą:

 1. Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania.

 2. Przestrzeganie niniejszego statutu i rozkładu dnia (przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola).

 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 5. Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka.

2. Rodzice mają prawo:

 1. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju

 2. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola

 3. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola

 4. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla Rodziców i dzieci

 5. Udział w zebraniach ogólnych i indywidualnych Rodziców

 6. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w grupie

3. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rodziców lub nauczycieli.

4. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:

 1. Zebrania grup (wg potrzeb),

 2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorami i nauczycielami ( w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca organizowany jest dzień otwarty dla Rodziców),

 3. Zajęcia otwarte, warsztaty,

 4. Strona internetowa Przedszkola, poczta elektroniczna,

 5. Spotkania ze specjalistami.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

§ 20

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, a także pomoc nauczyciela, pracowników administracji i obsługi.

2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych.

3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawarte z pracownikami Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 21

Prawa i obowiązki nauczyciela

1. Nauczyciele mają prawo do:

 1. formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora;

 2. decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy;

 3. do uzyskiwania stopni awansu zawodowego;

 4. do uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach, projektach i konferencjachorganizowanych przez ośrodki doskonalące warsztat pracy.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) Obowiązki ogólne nauczyciela:

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą i profilaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany program oraz opracowany przez siebie plan pracy.

 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.

 3. Nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami, specjalistami, kadrą kierowniczą i personelem pomocniczym.

2) Szczegółowe obowiązki nauczyciela:

 1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, tworzy warunki do wspomagania rozwój dzieci, kształcenia ich zdolności i zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych.

 2. Organizuje pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej, w tym szczególnie organizuje swobodną zabawę dzieci, zajęcia planowane, pobyt na świeżym powietrzu oraz zagospodarowuje czasu według swojego uznania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wdrażanie dzieci do samoobsługi i wyrabiania nawyków higienicznych.

 3. Współpracuje ze specjalistami w celu prowadzenia i dokumentowania obowiązkowej diagnozy rozwoju dzieci (w tym gotowości szkolnej).

 4. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (opiekunami prawnymi);

 5. Prowadzi obowiązkową dokumentację pedagogiczną oddziału (m.in. dziennik zajęć, dokumentacja obserwacji dzieci, plany pracy, inna dokumentacja).

 6. Systematycznie podnosi poziom swoich kompetencji zawodowych i wykorzystuje zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

 7. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

 8. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

§ 22

1. Zakres zadań pracowników administracyjno-technicznych przedszkola

1) Prawa pracowników przedszkola:

 1. Tylko obowiązki wynikające z umowy,

 2. Godziwe wynagrodzenie za pracę,

 3. Zakaz dyskryminacji,

 4. Prawo do wypoczynku,

 5. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2) Obowiązki pracowników przedszkola:

a) obowiązki wicedyrektora są następujące:

– organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

– układa plan urlopów pracowników,

– prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

– dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

b) obowiązki pomocy nauczyciela:

– pomoc nauczycielowi w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęćw przedszkolu oraz w czasie zajęć poza nim z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny ścisła współpraca z nauczycielem podczas zajęć;

 • pomoc w przygotowywaniu posiłków;

 • stały pobyt z dziećmi w sali;

 • spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków, polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne, wynikające ze szczegółowego rozkładu dnia, w tym:

  – ubieranie i rozbieranie, przewijanie, przebieranie,

  -mycie rąk i zębów, korzystanie z toalety;

  -pomoc w karmieniu dzieci;

– dbanie o higienę miejsca pracy i pobytu dzieci;

 • opieka w czasie spacerów i wycieczek;

 • udział w dekorowaniu pomieszczeń przedszkolnych;

 • zgłaszanie nauczycielowi zauważonych zagrożeń i uszkodzeń;

 • doraźne zastępowanie nauczyciela w przypadku jego nieobecności;

 • przestrzeganie przepisów bhp, p.poż oraz dyscypliny pracy;

 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

c) obowiązki kucharki:

 • przestrzeganie przepisów bhp i wymogów sanitarnych,

 • przyrządzanie zdrowych posiłków według ustalonego jadłospisu, zgodnie z normami i wymogami racji pokarmowych dla dzieci,

 • pobieranie z magazynu produktów żywnościowych zgodnie z dziennym jadłospisem,

 • przygotowywanie codziennych próbek z każdego posiłku i należyte ich zabezpieczenie

 • wydawanie posiłków zgodnie z normami,

 • kierowanie pracą kuchni, ustalanie zakresu codziennej pracy pomocy kuchennych,

 • wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP.

d) obowiązki pomocy kuchennej:

 • utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów,

 • przygotowywanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie,

 • gastronomiczny rozbiór mięsa,

 • wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza,

 • porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych,

 • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

e) obowiązki sprzątaczki:

 • Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania:

–zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,

–odkurzanie wykładzin i dywanów,

–wycieranie kurzu na meblach, z parapetów i grzejników, obrazów, drzwi, lamp,

–mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w

toaletach i łazienkach,

–stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach,

łazienkach i kuchni,

–opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych

pojemników,

–wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 • Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

2. W przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy Przedszkola.

Rozdział VII

Finansowanie działalności Przedszkola

§ 23

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

1. Z opłat za usługi świadczone przez Przedszkole (czesne),

2. Z dotacji budżetu Miasta Lubartów, udzielanych według obowiązujących przepisów,

3. Ze środków przekazywanych oraz pozyskanych przez osobę prowadzącą Przedszkole,

4. Z darowizn, odpisów podatkowych, zapisów spadkowych, projektów, subwencji, dotacji instytucji innych niż Urząd Miasta np. Urząd Pracy etc.

5. Dopuszcza się pozyskiwanie środków finansowych na zakup materiałów i środków dydaktycznych ze sprzedaży fantów, losów a także rękodzieła wychowanków, rodziców pracowników przedszkola, przy okazji organizacji kiermaszy przedświątecznych i festynów przedszkolnych.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych statut udostępnienia się przez dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola.

3. Traci moc Statut Przedszkola Prywatnego” Akademia Przedszkolaka” w Lubartowie z dnia 01.09.2018r.

4.Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.