Program

PROGRAM DYDAKTYCZNY W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

Podstawą pracy naszych nauczycieli jest założenie , że naturalną potrzebą małego człowieka jest poznawanie świata poprzez doświadczenie , odkrywanie i tworzenie .Co najważniejsze dzieci uczą się poprzez praktyczne wykonywanie danej czynności oraz poprzez badanie nieznanego dlatego też kluczem do sukcesu jest zamiana zabawy w kształcące i interesujące doświadczenie. Aby jednak nauka była efektywna , powinna być przede wszystkim zabawą. Dlatego z dużą troską przygotowujemy bogate i stymulujące środowisko, urozmaicone autorskim cyklem zajęć ekologicznych pobudzające każdego przedszkolaka do szerokiej aktywności.

Zajęcia organizujemy tak , by zachować równowagę pomiędzy swobodną zabawą , grami, przebywaniem na świeżym powietrzu oraz zajęciami dydaktycznymi.

Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest , aby dzieci były dobrze przygotowane do edukacji szkolnej i aby zaszczepić im chęć do samodzielnej , twórczej aktywności.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne multimedia oraz szereg ciekawych metod, które wspomagają i urozmaicają proces edukacyjny . Oto one:

METODY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA:

Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak

Metoda ta ( w naszym przedszkolu wprowadzona od 2015/2016r.) jest wprowadzaniem dziecka w świat pisma , jest jedną z alternatywnych metod nauki czytania. W pracy tą metodą dzieci poznają świat pisma dzięki swojej ciekawości , które wyzwalają nowe sytuacje i zadania proponowane przez nauczyciela. Zaletami tej metody są dowolność i dobrowolność podejmowania podejmowanych zadań, a także atmosfera pozbawiona rywalizacji i współzawodnictwa podczas pracy . Proponowana metoda jest wizualna, oparta na percepcji wzrokowej dziecka.

Metoda czynnościowego nauczania matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Metoda ta doskonale doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka . Pozwala mu działać , doświadczać, rozwiązywać problemy , wyciągać wnioski, przewidywać , cieszyć się z każdego dnia . Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię.Pomagamy dziecku rozpocząć przygodę z matematyką w łagodny i przystępny dla niego sposób. Chcemy, aby dziecko nie zniechęcało się trudnościami , ale wytrwale i chętnie zaprzyjaźniło się z matematyką.

METODY STYMULUJĄCE POSTAWY I MYŚLENIE TWÓRCZE:

Pedagogika zabawy

Dysponuje ona metodami, które pozwalają uwierzyć każdemu z nas, że jest wspaniałym człowiekiem, ale również pomaga odkryć nasze najlepsze cechy, ułatwia kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym , zaakceptowanym przez wszystkich poziomie . Celem pedagogiki zabawy jest harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomóc jej w odkrywaniu jej najlepszych cech. Preferuje ona dużą aktywność każdego członka grypy i grupy ,jako całości.

Metoda KLANZY – pedagogika zabawy, metoda oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej , łączy w sobie w szczególności ruch , muzykę taniec, działania plastyczne, działania poznawcze.

Metoda BATII STRAUS – opiera się na : wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarzaniu dzieciom możliwości zabawy z muzyką, przez co staje się ona lubiana i chętnie słuchana. Polega na aktywnym słuchaniu łatwo przyswajalnej muzyki poważnej ,obcowaniu z nią i czerpaniu z niej tego, co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchomianiu wyobraźni oraz przełamywaniu oporów związanych z publicznymi występami.

Drama, muzykoterapia, bajkoterapia.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ:

Metoda ruchu rozwijającego- W. Sherborne

Metoda ta nawiązuje do najbardziej prymitywnego sposobu porozumiewania się ludzi między sobą jakim jest język ciała . Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne pogłębiają relacje międzyludzkie, pomagają docenić bliskość drugiego człowieka . Ćwiczenia te powinny być radosną zabawą , gdyż wtedy dziecko realizuje swe potrzeby – relaksuje się , uczy się używać siły i delikatności , rozwija świadomość przestrzeni i orientacji , ćwiczy stabilność ciała , panuje nad jakością ruchu , uczy utrzymywać kontakt wzrokowy z drugą osobą , kształtuje zdolność tworzenia więzi.

Metoda Kniesów

Jest to metoda gimnastyki rozwijająca koordynację słuchowo – wzrokowo- ruchową. Doskonale rozwija poczucie rytmu i sprawność fizyczną. Jest to rodzaj gimnastyki utanecznionej, polegającej na poszukiwaniu coraz to nowych form ruchu sprzężonego z rytmem, muzyka z zastosowaniem przyborów.
Zajęcia polegają na naśladowaniu ruchów prowadzącego. Dzieci odwzorowują ruchy nauczycielki, a także wprowadzają własne, kreatywne ćwiczenia.

 

Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa i R. Labana

Pracując tą metodą wykorzystuje się różne formy ruchu, w tym również pantomimę, opowieść muzyczno- ruchową. Metoda pozwala na wykorzystanie ekspresji dziecka i jego inwencji. Umożliwia podejmowanie decyzji. Łączy w sobie dwa światy muzyki i ruchu.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

” Słyszałem i zapomniałem,
widziałem i zapamiętałem,
zrobiłem i zrozumiałem”
Konfucjusz

Metoda projektu – należy do interaktywnych metod nauczania. Jej istota polega na tym ,że dzieci realizują określone duże i czasochłonne przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte założenia. Najważniejsze zalety jej stosowania to : rozwijanie samodzielności , umiejętności współpracy z innymi , integrowanie grup rówieśniczych , uwzględnianie rozwoju indywidualnego, uzdolnień dzieci, potrzeb zainteresowań, budzenie aktywności poznawczej, kreatywność. Praca z projektem to okazja dla dzieci, by się czegoś nauczyć i rozwijać własne umiejętności , weryfikować swoją wiedzę , a jednocześnie dowiadywać się , co się uzyskało w wyniku wspólnych starań, sprawdzając tym samym własną efektywność.

W realizacji projektu biorą udział wszystkie dzieci. Zadania są oczywiście dostosowane do ich wieku i możliwości grupy.

Najważniejszym elementem realizacji projektu jest jego zakończenie, czyli prezentacja rezultatów pracy całego zespołu oraz jego ewaluacja, w której poprzez różne formy staramy się dowiedzieć, czego dzieci dowiedziały się i nauczyły, jakie umiejętności zdobyły, co zapamiętały i najważniejsze , co zrozumiały.
Najczęściej ewaluacja przybiera formę konkursów międzygrupowych, quizów, pokazów multimedialnych, interaktywne małe formy teatralne itp.

Ważnym elementem w pracy metodą projektu jest też włączanie osób z zewnątrz (specjalnie zaproszeni goście) , w tym także rodziców .

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

 

1. ” Nasze Przedszkole” – M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, program edukacji przedszkolnej (wyd. MAC ISBN 978-83-7941-268-6; realizowany w latach 2012/13; 2014/15;2015/16; 2016/2017;2017/2018;2018/2019)

Celem głównym edukacji przedszkolnej jest ,wg autorek programu ,wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie : aktywności społecznej , językowej, poznawczej, artystycznej i zdrowotnej.
Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie , w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje. . Należy pozwolić dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej.
Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów : dzieci młodszych ( 3-4 letnich), dzieci starszych ( 5-6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie , które umożliwiają dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szklonego.

2.„Razem w przedszkolu”- J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, program edukacji przedszkolnej , (wyd.WSiP .ISBN 978-83-02-10820-4, realizowane w latach 2011/12; 2013/14),

Program ten zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przyjmuje się , że przedszkolak w procesie uczenia się jest aktywny jedynie wtedy , gdy nawiązuje kontakty partnerskie współdziała w poszukiwaniu wiedzy , wyraża myśli i uczucia , stara się zrozumieć innych i korzysta zich zasobów wiedzy , konstruuje własną wiedzę i poszukuje sensu poznawanych treści.
Treści w programie zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i podzielone na grupy wiekowe. Koncentrują się wokół pojęci : przestrzeń,czas, liczba, przyczynowość.W założeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dzieci w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i o samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

3. „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska- program wychowania przedszkolnego ( wyd. MAC ISBN 978-83-8108-410-9; realizowany w latach 2018/19, 2019/20).

Program przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Program uwzględnia humanistyczne podejście do wychowanków, opiera się na relacjach podmiotowych, odpowiada wyzwaniom stawianym współczesnej edukacji i jednocześnie posiada przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi.

4. „Program wychowania przedszkolnego” 2020-2021 i 2021-2022– wiodący program wychowania przedszkolnego, pod red. Elżbiety Kordos(wyd. PWN 2018r., zgodny z nową podstawą programową). Pakiet edukacyjny do programu ” Nowa Trampolina” wyd. PWN, 2018)

5. „Drużyna marzeń” 2022-2023– wiodący program wychowania przedszkolnego, pod red. Jolanty Wasilewskiej, Wydawnictwo WSiP 2021r., zgodny z nową podstawą programową.

6. „Program wychowania przedszkolnego” pod red. W.Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo. Wydawnictwo MAC 2020r, zgodny z nową podstawą programową.