Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu

PROGRAMY  REALIZOWANE  W  PRZEDSZKOLU

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 1.”Program wychowania przedszkolnego”wiodący program wychowania przedszkolnego,pod red.Elżbiety Kordos(wyd.PWN ,Warszawa,2018r. ,zgodny z nową podstawą programową).

2.”Dziecięca matematyka”program edukacji matematycznej.pod red.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

3.” Nazywanie świata-odimienna metoda nauki czytania” program nauki czytania wg I.Majchrzak.

4.”Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” program do nauki j.angielskiego,pod red. M.Apple,J.Zarańskiej,E.Piotrowskiej.

5.”Kochamy dobrego Boga”-przewodnik metodyczny do nauki religii w przedszkolu pod.red.E.Osewskiej, ks.J.Stali.

 

   PROGRAMY   I  PROJEKTY  EDUKACYJNE

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W 2021/2022R :

 

  1.„PRZEDSZKOLAK-POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM (program edukacyjny oraz temat  całorocznyrealizowany we wszystkich grupach wiekowych).

  2.”Sanford Harmony”program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci  (program całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych).).

  3.„Eko kulturalne przedszkole”-projekt edukacyjny, zmierzający do podjęcia  konkretnych działań ekologicznych w naszej placówce, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.

projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych). 

4.” Adaptacyjne vademecum „projekt edukacyjny,ułatwiający najmłodszym  dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych (realizowany w gr.”Biedronki”).                                                                                                                                                                       

 5.”Koncertowy dobry gest”-projekt edukacyjny ,polegający na  rozwijaniu w dzieciach empatii i zrozumienia, a przede wszystkim na pokazaniu im magii pomagania!(projekt w gr.”Jagódki”).

 6.”Skąd się biorą produkty ekologiczne?”program edukacji ekologicznej ( realizowany w gr.„Misie”).

7. „Bliżej pieska”- projekt edukacyjny, uczący dzieci jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi (realizowany w gr.”Misie”).

8.”Bajeczna księga”projekt edukacyjny, mający na celu promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków (projekt realizowany w gr.„Pszczółki”).

 9.”Cała Polska czyta dzieciom ogólnopolski program związany z promocją czytelnictwa (realizowany we wszystkich grupach wiekowych).

 

 

 

DODATKOWE   PROGRAMY , INNOWACJE  I PROJEKTY  EDUKACYJNE

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W 2021/2022R :

 

I.INNOWACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY:


I.

    „PRZEDSZKOLAK -POLAKIEM  I  EUROPEJCZYKIEM”

 

            Powyższy innowacyjny projekt edukacyjny, który jest zarazem wiodącym  tematem  rocznym, przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Materiały w nim zawarte związane są tematycznie z tradycjami, obyczajami, kulturą, historią, charakterystyką krajobrazu wybranych państw należących do Unii Europejskiej. Projekt  ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Dziecko poznaje swoje Państwo, nabywa świadomości, że jest mieszkańcem Europy – kraju należącego do wspólnoty – Unii Europejskiej . Projekt  zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy o krajach UE.

     Projekt  przeznaczony jest do realizacji:

-podczas zajęć dydaktycznych – w czasie zajęć dydaktycznych – w czasie imprez okolicznościowych – zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci .

 CELE PROJEKTU; Cele programu zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego (filozofii, indywidualnych potrzeb dzieci aktualnych i przyszłościowych). Wynikają z założeń „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.

 CELE OGÓLNE:Popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie – poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi – wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy – ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej.

 CELE SZCZEGÓŁOWE: – rozpoznaje różne regiony Polski, zna nazwy największych miast i rzek polskich, – odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości, – poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej – zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło), – wie, czym są symbole narodowe, – rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej, – rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska – zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci – rozpoznaje sportowców z innych krajów, artystów, kompozytorów – wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów – wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki innych krajów – słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich  – zna kilka zwrotów w języku obcym .

ZAŁOŻONE CELE MOŻNA RÓWNIEŻ REALIZOWAĆ POPRZEZ:  Opracowanie własnych materiałów informacyjnych  Wycieczki, spacery  Pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi  Wystawy  Drama  Gry dydaktyczne  Strony internetowe,  filmy nt. krajów europejskich  Zdjęcia, albumy, czasopisma, książki popularno-naukowe  Piosenki, pląsy itp.  Gazetki, kąciki tematyczne  sławnych ludzi jak również zabaw dzieci z innych krajów. Program należy dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, Realizując niniejszy program autorski nauczyciel stwarza warunki do rozwoju osobowości wychowanka, wzbogacania jego wiedzy o otaczającym świecie, daje możliwość poznania   

METODY  I  FORMY:

      Sposób przekazu informacji nauczyciel wybierze w zależności od  indywidualnych predyspozycji uczniów. Szczególną uwagę zwróci na różnorodność form przekazu
i aktywność ucznia. Zastosuje metody i formy pracy, które dostarczą dziecku możliwości przeżywania podczas nauczania, a także pozwolą dzieciom na sprawdzenie się w jakiejś dziedzinie poprzez działanie, aktywność własną. Metody, które zastosuje nauczyciel będą rozwijały samodzielność i kreatywność wychowanków. Nauczą ich komunikacji z innymi ludźmi, rozwiną w nich empatię, a także będą kształtować umiejętności samokształcące. 

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:       

Dzieci:

– zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż  posiądą zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego

–  wykorzystują możliwości jakie daje Internet, poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej danego kraju,

–  mają możliwość poznania legend, baśni, muzeów, postaci, tradycji, folkloru  swojej miejscowości, okolicy i poznawanego kraju,

–  uczą się współpracy i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań

– kształtują obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

Nauczyciel:

–  wykorzystuje kulturę  i tradycje regionu oraz  poznawanego kraju do przekazania treści historycznie ważnych w życiu młodego Polaka – patrioty

–  jest twórczy i kreatywny w sposobie przekazu treści historycznych
i patriotycznych, by kształtować pożądane postawy.

 

 

EWALUACJA:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

–  obserwację uczniów podczas prowadzonych zajęć (obserwacje koleżeńskie)

–  podsumuje   udział i wyniki konkursów (dyplomy i podziękowania)

–   na stronie internetowej  i FB przedszkola zamieszczone zostaną zdjęcia odnośnie realizacji innowacji,

            Szczegółowa i wnikliwa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników konkursów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 

Uczniowie objęci innowacją:

 

–  rozbudzą i rozwiną wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze,

–  będą kreatywni, odkryją przyjemność tworzenia, będą cieszyć się uzyskanym efektem

–  przejawią zmysł estetyki i potrzeby tworzenia

– będą autorami oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach, wystawach, stronie internetowej przedszkola,

–   posiądą wiarę we własne siły i zdolność,

– posiądą umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy

– wzrośnie ich motywacja do wysiłku i uczenia się,

– poszerza swoją wiedzę,

–  wzrośnie ich samoocena,

–  wzrosną umiejętności wyszukiwania informacji (tekst źródłowy, plan, mapa, ilustracje, fotografie, Internet) i prezentacji swoich prac, wiadomości, zdolności i umiejętności,

–  poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej, symbole, legendy, baśnie, muzea, postacie, tradycje poszczególnych krajów europejskich,

–  będą dzielić się zdobytą wiedzą z innymi,

–   będą potrafili korzystać z oferty instytucji lokalnych tworzących kulturę regionu

–  będą skutecznie i konstruktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
i kulturowym przedszkola,

– będą efektywnie współpracować w grupie, zespole i prawidłowo prezentować wyniki wspólnej pracy

– będą kształtować postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji
i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

 

        WPŁYW NA PRACĘ PRZEDSZKOLA:

 

–  podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez zaangażowanie dzieci
w proponowane zadania,

–  rozwój emocjonalny dzieci,

–  indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci,

– współpraca z rodzicami,

–  promocja przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

 

 

 


PODSUMOWANIE:

      Niniejszy innowacyjny  projekt edukacyjny  ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z podejmowanych aktywności wielostronnie rozwijających dziecięcy potencjał twórczy, przyswajających kulturę, tradycje,zwyczaje poszczególnych krajów europejskich .

 Podejmowanie zadań będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy w gronie przyjaciół .

 

 

 ZAPRASZAMY ZATEM DO WSPÓLNEGO PODRÓŻOWANIA  Z NAMI PO CAŁEJ  EUROPIE

 Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Będą realizowane we wszystkich grupach wiekowych przez cały rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

II. PROGRAM  SANFORD  HARMONY

Sanford Harmony- to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z programem pracuje już ponad 8 milionów dzieci. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce.

Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem.

 

Program Sanford Harmony:

               zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,

               uczy współpracy i empatii,

               pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,

               ułatwia komunikowanie się,

               sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola,

               uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,

               pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

    Założenia Programu Sanford Harmony są zgodne z wieloma punktami podstawy

 programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jaki i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

               Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)          Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

III.          Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 

III. CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM