Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu

  

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

W LUBARTOWIEW ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1.”Program wychowania przedszkolnego”wiodący program wychowania przedszkolnego, pod red. W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo zgodny z nową podstawą programową.Wyd.MAC 2020r.

2.„Dziecięca matematyka program edukacji matematycznej ,pod. Red. E .Gruszczyk  -Kolczyńskiej. Wyd. WSiP, Warszawa .

3.”Nazywanie świata-odimienna metoda nauki czytania”-program odimiennej metody nauki czytania, pod red.I.Majchrzak.Wyd.MAC.

4.Język angielski realizowany jest wg autorskiej koncepcji Joanny Zarańskiej – założycielki szkoły językowej Early  Stage.

5.”Kochamy dobrego Boga”-program do nauki religii w przedszkolu do podręcznika „Jezus moim przyjacielem” ,pod red. Ks.M.Zająca.

DODATKOWE PROJEKTY EDUKACYJNE, PROGRAMY, INNOWACJE

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W 2023/2024R.

1.”Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko” innowacyjny projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych, którego celem jest edukacja ekologiczna.

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Segregacja? Nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego”– projekt edukacyjny gr. „Biedronki”

*”Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Świadomość mamy ,czym oddychamy-„ projekt edukacyjny gr. „Pszczółki”

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”-” Mali badacze przyrody, dbają o czystość wody”– projekt edukacyjny gr. „Żabki”

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Ziemio tak cię kochamy, że bardzo o ciebie dbamy”– projekt edukacyjny gr. „Motylki”.

2.”Adaptacyjne Vademecum”- projekt edukacyjny ,mający na celu zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku przedszkolnym, wspomaganie go w procesie przystosowania do życia przedszkolnego.

3.„Czyste powietrze wokół nas”program edukacji zdrowotnej, realizowany pod patronatem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.( realizowany w grupie dzieci 6-letnich).

4.„Cała Polska czyta dzieciom ogólnopolski program związany z promocją czytelnictwarealizowany we wszystkich grupach wiekowych.

5.”Kubusiowi przyjaciele natury”– ogólnopolski program ekologiczny- realizowany pod patronatem Firmy „Tymbark” i „Kubuś” – realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

6.„Eko-kulturalne przedszkole”– to projekt edukacyjny przekazujący wiedzę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka na środowisko.

6.”Sanford  Harmony” program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym.

OPIS PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU


„DBAMY O ŚRODOWISKO-ZIEMIA TO NIE WYSYPISKO!”

To innowacyjny projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych, którego celem jest edukacja ekologiczna, która powinna dostarczać rzetelnej wiedzy o środowisku, przemawiać do dziecięcej wyobraźni, rozbudzać z jednej strony sumienie ekologiczne, z drugiej zaś wrażliwość na piękno i bogactwo natury, a także kształtować umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska.

Pragniemy, aby nasze przedszkolaki potrafiły dbać o przyrodę. Dlatego w obecnym roku szkolnym w każdej grupie wiekowej zostaną przeprowadzone następujące projekty ekologiczne:

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Segregacja? Nic trudnego ,zrób dla świata coś dobrego”– projekt edukacyjny gr. „Biedronki”

Strategicznym celem projektu jest wykreowanie możliwości zdobycia przez wychowanków wiedzy – świadomości ekologicznej, przyswojenia sobie (na miarę możliwości dziecka przedszkolnego) systemu wartości, umiejętności, postaw i zachowań mających na celu lepsze rozumienie świata przyrody oraz problemów środowiska naturalnego. Czyli przyjęcie postawy zaangażowania w procesie segregowania a także zagospodarowania odpadów.

*”Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Świadomość mamy ,czym oddychamy-„ projekt edukacyjny

Celem programu jest przede wszystkim: stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającego świata przyrody, którego nieodłącznym i niezbędnym do życia elementem jest powietrze. Ważne jest uzmysłowienie dzieciom, że troska o powietrze jest troską o nas samych i nasze życie, to także poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu się z nią, obserwowanie, eksperymentowanie, dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska. Istotne jest zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem w realizacji programu, gdyż współczesny świat wymaga od nas dorosłych odpowiedzialnego życia w zgodzie ze środowiskiem i dawania w tej kwestii przykładu najmłodszym. Zgodnie z tym podjęta będzie akcja pt. „Czyste powietrze wokół nas” skierowana do rodziców dzieci, jako apel wzywający do zaprzestania palenia.

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”-” Mali badacze przyrody, dbają o czystość wody”– projekt edukacyjny gr. „Żabki”

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych w celu zmiany zachowań dzieci i dorosłych

związanych z oszczędnym gospodarowaniem wody w przedszkolu i gospodarstwach

domowych, uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i

poszanowania jej zasobów, uwrażliwienie na problem kurczenia się zasobów wody pitnej oraz konieczności ograniczenia jej zużycia w życiu codziennym, poznanie zjawisk fizycznych dotyczących wody, pozyskanie informacji dotyczących źródeł i rodzajów zanieczyszczeń wód podziemnych, uzyskanie wiadomości na temat metod uzdatniania wody.

Naszym głównym celem jest wzrost świadomości dzieci dotyczący oszczędzania wody – zmniejszenie zużycia wody w przedszkolu.

*„Dbamy o środowisko-Ziemia to nie wysypisko”„Ziemio tak cię kochamy, że bardzo o ciebie dbamy”projekt edukacyjny gr. „Motylki”

Celem naszych działań jest promowanie proekologicznych postaw oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Nauka zachowań ekologicznych nie powinna być tylko modą, a przede wszystkim przejawem troski o przyszłość naszej planety i najmłodszych pokoleń. Naczelnym zadaniem współczesnego świata powinno być rozbudzanie w ludziach wrażliwości na otaczającą nas naturę, która zachwyca swoim pięknem: zapachem łąk, traw, kwiatów, szumem lasu, potęgą gór, mórz i oceanów. Jeśli jednak nie uświadomimy sobie, w jak dużym stopniu człowiek ingeruje w ten świat, naruszając przy tym jego naturalność, nie wyzwolimy w ludziach odpowiedzialności i troski o jego dobro, to wkrótce może okazać się, że przyszłe pokolenia nie dostrzegą już tego piękna. Ziemia jest miejscem egzystencji wszystkich ludzi i to od nas zależeć będzie, czy przekażemy ją następnym pokoleniom.

„ADAPTACYJNE VADEMECUM”

Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni pobytu w przedszkolu są okresem bardzo trudnym. Rozłąka z rodzicami powoduje duże zagrożenie poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Jest to niewątpliwie sytuacja budząca silne emocje.

Dlatego panie z grupy „Motylki” przygotowały projekt edukacyjny, ułatwiający najmłodszym dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku przedszkolnym, wspomaganie go w procesie przystosowania do życia przedszkolnego.

Zminimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka związanych z rozstawaniem z najbliższymi.

Wyrobienie u rodziców świadomości prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo-edukacyjnych we współpracy z personelem przedszkola, przygotowanie ich do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania oraz obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”


Główne cele programu realizowanego we wszystkich grupach wiekowych to:: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zachęcanie dorosłych do codziennego czytania swoim dzieciom

Codzienne czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój

psychiczny:

 • buduje więź między rodzicem i dzieckiem (dziecko czuje się ważne i kochane)

 • wspiera rozwój emocjonalny, empatię

 • wzmacnia poczucie  własnej wartości,

 • jest zdrową ucieczką przed nudą, stresem

 • zapobiega uzależnieniu od komputerów, gier,

umysłowy :

 • stymuluje mowę,

 • rozwija myślenie pamięć i wyobraźnię; poprawia koncentrację,

 • przynosi rozległą wiedzę, zainteresowania;

 • rozwija i zaspokaja ciekawość ;

 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces szkolny;

moralny:(pomaga w wychowaniu)

 • przynosi dobre wzorce ( książka to skarbnica wartości) ;

 • ukazuje konsekwencje wyborów i decyzji,

 • uczy refleksji oraz odróżniania dobra i zła;

 • przeciwdziała demoralizacji i przemocy;

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

Działania podejmowane w czasie realizacji programu to m. in. :

 • codzienne czytanie przez nauczycielki ( relaks z bajką).

 • Kąciki Książek w salach;

 • Książeczki z domowej biblioteczki (czytanie dzieciom książek przyniesionych z domu)

 • przedszkolna biblioteczka; ( możliwość wypożyczania książeczek)

 • zapraszanie do czytania gości ( rodziców, dzieci SP , młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego, harcerzy, przedstawicieli środowiska lokalnego )

 • udział w konkursach recytatorskich organizowanych w przedszkolu,

 • współpraca z biblioteką ( konkursy plastyczne, recytatorskie, quizy; spotkania z pisarzem, wycieczki do biblioteki – zajęcia biblioteczne , spotkania czytelnicze w przedszkolu)

EKO KULTURALNE PRZEDSZKOLE


Eko kulturalne przedszkole. Jest to projekt edukacyjny przekazujący wiedzę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka na środowisko. Uczy on sposobów na zaprzestanie tej degradacji oraz kształtuje u dzieci świadomość bycia współodpowiedzialnym za środowisko naturalne. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu poznajemy światowy ruch zero waste, który opiera się na filarach: odmawianiu niepotrzebnych rzeczy (np. kolejnej plastikowej reklamówki), ograniczaniu rzeczy (np. rezygnacja z zakupy kolejnej niepotrzebnej bluzki), ponownym używaniu (np. ponowne wykorzystanie plastikowej siatki), przetwarzaniu (np. solidnym i sumiennym segregowaniu śmieci), kompostowaniu (np. segregowanie bio – odpadów).

Cele projektu:

poszerzanie świadomości ekologicznej;

kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

PROGRAM SANFORD HARMONY


Sanford Harmony- to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z programem pracuje już ponad 8 milionów dzieci. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce.

Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem.

Program Sanford Harmony:

 • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,

 • uczy współpracy i empatii,

pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,

 • ułatwia komunikowanie się,

 • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola,

 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,

 • pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

Założenia Programu Sanford Harmony są zgodne z wieloma punktami podstawy

programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jaki i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 • Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 1. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z istotnych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie również koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 Struktura programu:

 Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Podobnie jak w roku ubiegłym nasze przedszkole bierze udział w realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas realizacji zajęć tematycznych w ramach tego programu dzieci nauczą się także troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się dlaczego warto jeść owoce.

Realizując program przedszkole korzysta z materiałów przygotowanych przez organizatora, których bohaterem jest Kubuś, pokazujący dzieciom piękno natury i uczący jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni, a przeżywając rozmaite przygody, poznawać rośliny i zwierzęta, uczyć się szacunku i ekologicznych zachowań:  zachowywania się na łonie natury, segregowania śmieci i dokładnego zakręcanie kranu, oraz zdrowego odżywiania się.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

CELE PROGRAMU:

– popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych

 • wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury

 • uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.