Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu

GŁÓWNE  PROGRAMY  REALIZOWANE  W  PRZEDSZKOLU „AKADEMIA  PRZEDSZKOLAKA”

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1.”Program wychowania przedszkolnego”wiodący program wychowania przedszkolnego,pod red.Elżbiety Kordos(wyd.PWN ,Warszawa,2018r. ,zgodny z nową podstawą programową). Pakiet edukacyjny do programu wychowania przedszkolnego :”Nowa Trampolina(wyd.PWN, 2018r.).

2.”Dziecięca matematyka” – program edukacji matematycznej.pod red.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

3.”Odimienna metoda nauki czytania” program nauki czytania wg I.Majchrzak.

4.”Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”  program do nauki j.angielskiego,pod red. M.Apple,J. Zarańskiej, E.Piotrowskiej.

5.”Kochamy dobrego Boga” – przewodnik metodyczny do nauki religii w przedszkolu pod.red.E. Osewskiej , ks.J.Stali.

 

DODATKOWE  PROGRAMY ,INNOWACJE  I PROJEKTY  EDUKACYJNE

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W 2020/2021R :

  1.„Piękna nasza Polska cała” Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny

WSTĘP:

Innowacja pt. „Piękna nasza Polska cała” i odnosi się do oddziaływań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne poprzez realizację dodatkowych zajęć. Innowacja wzbogaci podejmowane działania pedagogiczne, rozwijając rozumienie bycia patriotą. Rozwiązania organizacyjne i działania wychowawcze innowacji pozytywnie wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły. Ponadto uczniowie rozwiną swoją świadomość patriotyczną.

Innowacja opracowana została za zgodą Ludmiły Fabiszewskiej, nauczycielki z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim, autorki i koordynatorki Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

Kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz rozbudzanie w dziecku świadomość kim jest i skąd pochodzi to ważne cechy, które należy pielęgnować od najmłodszych lat. Zachęcanie rodziców do wsparcia działań projektowych i wspólnie z dziećmi realizowanie działań edukacyjnych związanych ze sztuką ludową, obrzędami i tradycjami pozwolą rozwinąć więzy rodzinne, ale również pozytywnie wpłyną na potencjał twórczy dzieci. Poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy pozwolą na rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Będą realizowane we wszystkich grupach wiekowych przez cały rok szkolny 2020/2021.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

-założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań,

– zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego, symbolami narodowymi,

– poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tańców ludowych i potraw regionalnych,

– wzbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez: konkursy, quizy, tańce narodowe, -pogadanki, projekcje filmów o charakterze dokumentalnym,

-wyszukiwanie informacji w Internecie,

– doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem z podręcznika i prezentacji multimedialnej,

– rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej, uczuć patriotycznych, uwrażliwienie na piękno naszego kraju,

-wdrożenie pracy różnymi metodami: np. aktywizującą, problemową, eksponującą.

III.Cele innowacji

Cele główne:

 • rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski , -kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, uwrażliwienie na piękno, folklor, kulturę i tradycje Polski .

  Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie wiedzy na temat historii państwa polskiego i symboli narodowych,

 • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów inspirowanej tematyką historyczną, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miejscowością, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem,

–  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej

– przygotowanie dzieci do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym

–  kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja

–  rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji

–  wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu

–  rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci inspirowanej tematyką historyczną  i przyrodniczą.

IV. Metody i formy

      Sposób przekazu informacji nauczyciel wybierze w zależności od  indywidualnych predyspozycji uczniów. Szczególną uwagę zwróci na różnorodność form przekazu
i aktywność ucznia. Zastosuje metody i formy pracy, które dostarczą dziecku możliwości przeżywania podczas nauczania, a także pozwolą dzieciom na sprawdzenie się w jakiejś dziedzinie poprzez działanie, aktywność własną. Metody, które zastosuje nauczyciel będą rozwijały samodzielność i kreatywność wychowanków. Nauczą ich komunikacji z innymi ludźmi, rozwiną w nich empatię, a także będą kształtować umiejętności samokształcące. 

V. Przewidywane osiągnięcia

Dzieci:

– zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż  posiądą zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego

–  wykorzystują możliwości jakie daje Internet, poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej

–  mają możliwość poznania legend, baśni, muzeów, postaci, tradycji, folkloru  swojej miejscowości, okolicy i kraju

–  uczą się współpracy i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań

– kształtują obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

Nauczyciel:

–  wykorzystuje kulturę  i tradycje regionu oraz kraju do przekazania treści historycznie ważnych w życiu młodego Polaka – patrioty

–  jest twórczy i kreatywny w sposobie przekazu treści historycznych
i patriotycznych, by kształtować pożądane postawy.

VI. Tematyka zajęć

      Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową. Są one kontynuacją wcześniej zdobytej wiedzy.

Nauczycielki zrealizują min. następujące zadania:

–  zorganizują  kącik „Piękna nasza Polska cała” – o tematyce folkowej i patriotycznej

–  przeprowadzą konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, fotograficzne
i kulinarne,

– do innowacji zostanie włączony temat roczny,zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola „Jestem Polakiem Przedszkolakiem”

– nauczą wybranych piosenek patriotycznych w tym całego hymnu narodowego,zostanie wykonane godło Polski,

–  stworzą wraz z uczniami   pocztówki  dla bohaterów  w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”

–  przygotują inscenizację,  podczas której uczniowie zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności związane z treścią innowacji-Święto Niepodległości „(Gr.Biedronki)

–  będą reprezentowały przedszkole w Miejskim Konkursie Pieśni Patriotycznej: „Ma Ojczyzna jest mi bliska-organizowanego przez Szkołę Podstawową nr3 w Lubartowie,

–  zorganizują wycieczki do Muzeum Regionalnego w Lubartowie (Gr.Misie),

– zorganizują spotkania z przedstawicielami regionalnych zawodów (rzeźbiarz, tancerz ludowy,artysta ludowy),

zorganizują Konkurs Recytatorski „Moja Piękna Ojczyzna”,

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

–  obserwację uczniów podczas prowadzonych zajęć (obserwacje koleżeńskie)

–  podsumuje   udział i wyniki konkursów (dyplomy i podziękowania)

–   na stronie internetowej i FB przedszkola zamieszczone zostaną zdjęcia odnośnie realizacji innowacji,

–  wśród wszystkich uczniów objętych innowacją zostanie przeprowadzony quiz
o tematyce patriotycznej.

      Szczegółowa i wnikliwa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników konkursów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.

VIII. Spodziewane efekty

Uczniowie objęci innowacją:

 

–  rozbudzą i rozwiną wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze

–  będą kreatywni, odkryją przyjemność tworzenia, będą cieszyć się uzyskanym efektem

–  przejawią zmysł estetyki i potrzeby tworzenia

– będą autorami oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach, wystawach, stronie internetowej przedszkola,

–   posiądą wiarę we własne siły i zdolność,

– posiądą umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy

– wzrośnie ich motywacja do wysiłku i uczenia się

– poszerza swoją wiedzę

–  wzrośnie ich samoocena

–  wzrosną umiejętności wyszukiwania informacji (tekst źródłowy, plan, mapa, ilustracje, fotografie, Internet) i prezentacji swoich prac, wiadomości, zdolności i umiejętności

–  poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej, symbole, legendy, baśnie, muzea, postacie, tradycje swojej miejscowości, okolicy i kraju

–  będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie tematyki regionalnej z innymi 

–   będą potrafili korzystać z oferty instytucji lokalnych tworzących kulturę regionu

–  będą skutecznie i konstruktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
i kulturowym szkoły

– będą efektywnie współpracować w grupie, zespole i prawidłowo prezentować wyniki wspólnej pracy

– będą kształtować postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji
i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

           Wpływ na pracę przedszkola:

–  podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez zaangażowanie dzieci
w proponowane zadania

–  rozwój emocjonalny dzieci

–  indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci

– współpraca z rodzicami

–  promocja przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.


IX. Podsumowanie

      Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z podejmowanych aktywności wielostronnie rozwijających dziecięcy potencjał twórczy, przyswajających kulturę, tradycje,zwyczaje,przyrodę naszej pięknej i wolnej Polski. Podejmowanie zadań będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy w gronie przyjaciół .

 

  2.”Sanford Harmony”program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci  w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z programem pracuje już ponad 8 milionów dzieci. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce.

Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem.

Program Sanford Harmony:

 • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
 • uczy współpracy i empatii,
 • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
 • ułatwia komunikowanie się,
 • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola,
 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

Założenia Programu Sanford Harmony są zgodne z wieloma punktami podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jaki i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 • Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 1. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

   

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 1. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

  3.„Eko kulturalne przedszkole”– projekt edukacyjny, zmierzający do podjęcia  konkretnych działań ekologicznych w naszej placówce, jak i do promowania eko kultury wśród przedszkolaków.

Eko kulturalne przedszkole. Jest to projekt edukacyjny przekazujący wiedzę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka na środowisko. Uczy on sposobów na zaprzestanie tej degradacji oraz kształtuje u dzieci świadomość bycia współodpowiedzialnym za środowisko naturalne. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu poznajemy światowy ruch zero waste, który opiera się na filarach: odmawianiu niepotrzebnych rzeczy (np. kolejnej plastikowej reklamówki), ograniczaniu rzeczy (np. rezygnacja z zakupy kolejnej niepotrzebnej bluzki), ponownym używaniu (np. ponowne wykorzystanie plastikowej siatki), przetwarzaniu (np. solidnym i sumiennym segregowaniu śmieci), kompostowaniu (np. segregowanie bio – odpadów).

Cele projektu:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;

• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Projekt zakłada udział w działaniach ekologicznych w następujących kategoriach:

1 ) EKOPLASTYKA – planowanie ekologicznych prac plastycznych;

2) EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku;

3)EKOKULTURA – nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska .

( projekt całoroczny, realizowany we wszystkich grupach wiekowych).

 4.”Mały Miś w świecie wielkiej  literatury”– projekt edukacyjny-całoroczny, pod patronatem czasopisma„Bliżej Przedszkola ( realizowany we wszystkich grupach wiekowych).

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,

 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

 10. promocja przedszkola,

 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

 1. Książki dzieciństwa

 2. Mały Miś w świecie emocji

 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

 4. Zmisiowany Eko – kalendarz

 5. Misiowe laboratorium „Czterech Żywiołów”

 6. Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 5.„Jestem Polakiem -Przedszkolakiem” nowatorski temat roczny ,zgodny z Koncepcją Pracy Przedszkola (temat całoroczny realizowany we wszystkich grupach wiekowych) w roku szkolnym 2020/2021,we wszystkich grupach wiekowych.

Wchodzi on w skład innowacji pedagogicznej „Piękna nasza Polska cała”.

Jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.


Cele ogólne:
* Budzenie poczucia tożsamości: regionalnej i narodowej,
* Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
* Dostrzeganie piękna regionu i kraju,
* Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych,

Cele szczegółowe
Dziecko:
Wie gdzie mieszka, podaje adres zamieszkania i nazwę miejscowości,
Rozumie znaczenie słowa – patriotyzm,
Zna i nazywa symbole narodowe: flaga, hymn, godło Polski i rozpoznaje je wśród innych,
Wyraża swój szacunek do symboli narodowych,
Śpiewa hymn państwowy,
Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych związanymi ze świętami narodowymi oraz tradycjami ludowymi,
Zna legendy związane z regionem i ojczyzną.

Formy realizacji:
Uroczystości
Spotkania
Konkursy
Wystawy
Kąciki patriotyczne
Wycieczki, spacery

Metody:
Poglądowe
Aktywizujące
Praktyczne

Rozkład materiału edukacyjnego:

Wrzesień:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem – Lubelszczyzna„- temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Październik:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem Małopolska– temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Listopad:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem –Podlasie– temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Grudzień:

Jestem Polakiem- Przedszkolakiem –Śląsk– temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny-spotkanie z górnikiem.

Styczeń:

Jestem Polakiem- Przedszkolakiem Wielkopolska– temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Luty:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem –Kujawy temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Marzec:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem Podkarpacie temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Kwiecień:

Jestem Polakiem- Przedszkolakiem Mazowieckie temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Maj:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem –Pomorze temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

Czerwiec:

„Jestem Polakiem- Przedszkolakiem Pojezierze i Mazury temat roczny, związany z poznawaniem ciekawych regionów naszej Ojczyzny.

 6.”Czyste powietrze wokół nas”– program edukacji zdrowotnej( realizowany we wszystkich grupach wiekowych).

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi

 Adresatami programu są:

 • dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

 • rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy

 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają

 • w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego

 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Organizatorzy programu

 • Główny Inspektorat Sanitarny

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

Partnerzy programu na poziomie krajowym

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

 7.”Cała Polska czyta dzieciom ogólnopolski program związany z promocją czytelnictwa (realizowany we wszystkich grupach wiekowych).

Główne cele programu to : rozbudzanie zainteresowań  czytelniczych wśród dzieci  oraz zachęcanie dorosłych do  codziennego czytania swoim dzieciom  .             

Codzienne czytanie dziecku  ma ogromny wpływ  na   jego  rozwój :                                         

 psychiczny: 

 • buduje więź między rodzicem i dzieckiem (dziecko czuje się  ważne i kochane)                                            
 • wspiera rozwój emocjonalny, empatię                                                                                      
 • wzmacnia poczucie  własnej wartości                                                                                                            
 • jest zdrową ucieczką przed nudą, stresem                                                                                          
 • zapobiega uzależnieniu od komputerów, gier                                                                            

umysłowy :

 • stymuluje mowę                                                                                                                              
 • rozwija myślenie pamięć i wyobraźnię; poprawia koncentrację                                                                            
 • przynosi rozległą wiedzę, zainteresowania;                                                                                               
 • rozwija i zaspokaja ciekawość ;                                                                                                    
 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces szkolny;                                                                                      

moralny:  (pomaga w wychowaniu)

 • przynosi dobre wzorce  ( książka to  skarbnica wartości) ;                                                                              
 • ukazuje konsekwencje wyborów i decyzji;                                                                                                
 • uczy refleksji oraz odróżniania dobra i zła;                                                                                  
 • przeciwdziała demoralizacji i przemocy;

 

 „Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

Działania  podejmowane w  czasie realizacji  programu to  m. in. :

 • codzienne czytanie przez nauczycielki ( relaks z bajką). 
 • Kąciki Książek  w salach;
 • Książeczki z domowej biblioteczki ( czytanie dzieciom książek  przyniesionych z domu)  
 • przedszkolna biblioteczka; ( możliwość wypożyczania książeczek)
 • zapraszanie do czytania  gości ( rodziców,  dzieci SP , młodzieży  z Liceum Ogólnokształcącego, harcerzy, przedstawicieli środowiska lokalnego )
 • udział w konkursach recytatorskich organizowanych w przedszkolu,
 • współpraca z biblioteką ( konkursy plastyczne, recytatorskie, quizy;  spotkania z pisarzem, wycieczki do biblioteki –  zajęcia biblioteczne , spotkania czytelnicze w przedszkolu)

Kilka wskazówek dla Rodziców :

 • wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie;
 • jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz;
 • pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony;
 •  unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt;
 • sam bądź przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

8.”Kubusiowi przyjaciele natury”– ogólnopolski program ekologiczny (realizowany we wszystkich grupach wiekowych), który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorimg_8365mem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.


 Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.