RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

   1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Beata Matuszak-Akademia Przedszkolaka Przedszkole Prywatne z siedzibą przy ul. 1-go Maja 35, 21-100 Lubartów, tel.:505005027, adres e-mail: [email protected].

2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

4.     Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz okres wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.

5.         Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6.       Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.         Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.

9.         Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

10.     Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.