Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

NA  LATA 2020-  2026

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  – ” AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” –na lata 2020- 2026.

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcję Pracy Przedszkola oparto na celach i zadaniach zawartych w aktach

prawnych: ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola. Opracowana została na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, ze zmianami. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) .

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

4. Statutu Przedszkola Prywatnego „Akademia Przedszkolaka” uchwalonego przez radę pedagogiczną. Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Źródła opracowania koncepcji:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją oraz o wnioski z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w tym :

1. Prowadzenia ścisłej współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2. Empiryczne poznawanie świata , jako element kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jej wpływu na nasze zdrowie.

3. Organizowanie działań zmierzających do dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

4. Modernizacja bazy przedszkola w celu zapewnienia komfortowych warunków dla dzieci i dorosłych.

5. Rozwijanie aktywnych postaw twórczych dzieci oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie realizacji potrzeb teatralnych, plastycznych i muzycznych.

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU:

Przedszkole ” Akademia Przedszkolaka” jest zlokalizowane na terenie miasta Lubartowa, przy ulicy 1- go Maja 35.Przedszkole ,jako placówka oświatowa ,rozpoczęło swoją działalność dnia 01.09.2011r. Mieści się ono na parterze wolnostojącego budynku. Atutem przedszkola jest duży , dobrze zagospodarowany ogród, w którym znajdują się wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne krzewy. Ogród , usytuowany z dala od ruchliwej ulicy, jest wyposażony w atrakcyjny plac zabaw. Kolejnym atutem naszej placówki jest także własna kuchnia, w której pracuje wykwalifikowany personel.W naszym budynku są zapewnione wszelkie normy bezpieczeństwa.

Placówka zatrudnia: 1 dyrektora pedagogicznego, 1 wicedyrektora , 4 nauczycielki wychowania przedszkolnego , 4 nauczycielki pomocnicze,1 logopedę, 1 szefa kuchni oraz 2 pomoce kuchenne , 1 konserwatora , 1 sprzątaczkę.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

Obecnie przedszkole prowadzi 4 grupy.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.-16.30 ( z wyjątkiem świąt). Przerwa wakacyjna obowiązuje wg wcześniejszych ustaleń.

BAZA PRZEDSZKOLA

Aktualnie w przedszkolu znajdują się :

* 4 sale dydaktyczne z łazienkami,

* sala zabaw rekreacyjnych,

* gabinet logopedy,

* pomieszczenia socjalne,

* kuchnia z zapleczem magazynowym,

* zmywalnia, obieralnia,

* szatnia dla dzieci,

* pomieszczenie biurowe,

* plac zabaw dla dzieci.

Łączna powierzchnia użytkowa tej części budynku wynosi- 432, 49 m/2.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gry, plansze, zabawki, klocki oraz są wyposażone w zestawy audiowizualne (komputer, rzutnik,

ekran ).

W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe,np. kącik lekarski , fryzjerski, kącik do obserwacji przyrodniczych itp.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.

Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.

Dążymy do tego,aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potancjałem rozwojowym.Wszyscy przestrzegają praw dziecka,dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszym głównym celem jest stworzenie rodzinnej atmosfery, aby dzieci bez widocznego wysiłku, stresu czy płaczu osiągnęły jak największe sukcesy, które będą dla nich samych radością is dumą.

Dlatego też organizujemy wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem kulturalno-społecznym, technicznym i przyrodniczym. Nasza placówka proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne (zajęcia rytmiczno-ruchowe, nauka języka angielskiego,religia, zajęcia korekcyjne, spektakle przyjezdnych teatrzyków,koncerty ,”Mały chemik” itp.) Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawę moralną oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Jest sprawnie zarządzana. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

– ciekawe świata

– ufne w stosunku do nauczycieli

– radosne

– aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

– uczciwe i prawdomówne

– kulturalne i tolerancyjne

– świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do :

– serdecznej, mądrej miłości i ciepła

– spokoju i samotności, gdy tego chce

– proszenia o to , czego chce ( ale nie wymagania tego)

– wyrażania swojego zdania

– nielogicznego postępowania bez konieczności uzasadniania

– samodzielnego podejmowania decyzji

– indywidualnego i własnego tempa rozwoju

– zabawy i wyboru towarzysza zabawy

– pomocy ze strony dorosłych

– popełniania błędów

– odnoszenia sukcesów

– zmiany zdania

– nauki, informacji , badania i eksperymentowania.

Dziecko ma obowiązek:

używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych

– dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów

– dbać o porządek w swoim otoczeniu

– dbać o swój wygląd i estetykę ubrania

– przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:

. okazywać szacunek dorosłym i kolegom

. szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka

. wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola ” Akademia Przedszkolaka” posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Umiejętności społeczne i wychowanie patriotyczne :

– nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

– zna i stosuje zwroty grzecznościowe

– przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i świecie dorosłych

– wykazuje inicjatywę w zabawie

– uwzględnia prawa innych

– wie, że należy pomagać innym w trudnych sytuacjach

– szuka sposobów rozwiązywania konfliktów

– zna swój adres

– wie że mieszka w Polsce i jest Polakiem

– rozpoznaje i nazywa symbole narodowe i stolicę Polski

– wie,że Polska należy do Unii Europejskiej

Dojrzałość emocjonalna i rozumienie świata wartości

rozpoznaje emocje, potrafi je nazwać i adekwatnie je wyraża i właściwie reaguje na emocje innych

– potrafi ocenić zachowanie jako dobre lub złe

– prawidłowo reaguje na porażkę , nie wycofuje się , poszukuje nowych rozwiązań

– rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń.

Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych:

– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu

– zachowuje ostrożność wobec nieznajomych

– wie ,czym jest zdrowie i życie , potrafi chronić je przed zagrożeniami

– wie ,jak zachować się w sytuacji zagrożenia , gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić

– zna numery alarmowe

– wie, że nie można samodzielnie używać lekarstw i stosować środków chemicznych

– próbuje samodzielnie organizować sobie czas.

Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną:

– przestrzega higieny osobistej

– jest sprawne i aktywnie fizycznie

– zna zasady zdrowego odżywiania

– rozumie konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia / mycie, gotowanie/

– wie, że nie należy zrywać i spożywać nieznanych roślin i owoców

– wie, że podczas choroby konieczne jest przyjmowanie lekarstw i,że podaje je tylko osoba dorosła.

Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne:

– jest samodzielne w zakresie samoobsługi

– wie kiedy i dlaczego należy myć ręce

– dba o swoje rzeczy i schludny wygląd

– utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

– właściwie zachowuje się przy stole.

Rozwój mowy:

– koncentruje uwagę na rozmówcy

– wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia

– wyraża własne sądy

– pyta o niezrozumiałe słowa i fakty

– rozumie dłuższe treści czytane i opowiadane

– rozumie złożone polecenia

– wymawia wszystkie głoski prawidłowo

Czynności intelektualne:

– rozumie i określa stosunki przestrzenne czasowe i ilościowe

– różnicuje stronę lewą i prawą

– klasyfikuje przedmioty podając uogólnienia

– układa historyjko obrazkowe, potrafi przewidywać i wnioskować

– liczy, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

– tworzy sekwencje wieloelementowe

– dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisania

– rysuje wzory od lewej do prawej strony kartki

– rozpoznaje w słowach sylaby i głoski

– interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki pisania i czytania.

Rozumienie i znajomość świata przyrody:

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianami pór roku

– dostrzega przystosowanie roślin i zwierząt do życia w określonym środowisku

– wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają przyrodzie ze strony człowieka

– wie, w jaki sposób człowiek może chronić przyrodę

Wychowanie przez sztukę:

– wypowiada swoją zdolność do przeżywania poprzez różnorodne techniki plastyczne

– jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody

– zna różne instytucje kulturalne, bywa w nich i wie jak się w nich zachować

– zna i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru

– wykonuje proste formy taneczne

– odgrywa role w zabawach parateatralnych.

CELE GŁÓWNE ( wynikające z rozp. MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego)

I .Efekty działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.

2. Przedszkole bada systematycznie poziom zadowolenia dzieci , rodziców i pracowników z pracy przedszkola w celu weryfikowania jakości i ciągłego jej podnoszenia.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy.

2. Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska ,w którym działa.

2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki , w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem.

1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

2. Zapewnienie optymalnych warunków do realizacji wizji i misji , a tym samym do zdrowego i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

CELE SZCZEGÓŁOWE ( wynikające z programu rozwoju i koncepcji pracy)

1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola.

2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.

3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

4. Budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak , żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a tym , co złe.

5. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.

6.Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną , zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

 2. Kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej , przywiązania do swego kraju, regionu ,środowiska rodzinnego.

 1. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności , a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

KRYTERIA SUKCESU . OCZEKIWANE EFEKTY:

1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy ,która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania i specyfiki naszej placówki.

2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

3. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

4. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy i imprezach.

5.Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.

6. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.

7. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą emocjonalnie dojrzałe ( na miarę swoich możliwości) do podjęcia nauki w szkole , a ich postawa i zachowanie będą odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne.

8. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań światem przyrody i ekologią.

9. Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne , zabawki itp.

 1. Stan techniczny i estetyczny budynku oraz teren wokół przedszkola będzie systematycznie poprawiany.

ZADANIA PRZEDSZKOLA:

 1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się na terenie przedszkola.
 2. Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju w celu trafnego doboru treści programowych.
 3. Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.
 4. Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
 5. Kształtowanie wartości patriotycznych w stosunku do swego narodu, regionu, ,środowiska rodzinnego.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 8. Budowanie spójnego systemu wychowania.
 9. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci.

Metody pracy pobudzające aktywność dzieci w przedszkolu.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom

atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Stosujemy różnorodne metody rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 metoda samodzielnych doświadczeń,

 metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 metoda zadań stawianych dziecku,

 metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 obserwacja i pokaz,

 osobisty przykład nauczyciela,

 udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne,

 artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 rozmowy,

 opowiadania,

 zagadki, wiersze,

 objaśnienia i instrukcje,

 sposoby społecznego porozumiewania się.

Metody aktywizujące:

– gry dydaktyczne/planszowe

-pedagogika zabawy (Klanza),

-drama,

-aktywnego słuchania muzyki B.Strausa,

– burza mózgów,

– metoda projektu.

Ponadto praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy

1. gimnastyki twórczej;

C. Orfa i R. Labana.

Metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban). W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają nam zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę, ponieważ towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

W. Scherborn,

Ruch Rozwijający W. Scherborn, to program nastawiony na rozwijanie przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe takich cech jak: poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Metoda polecana jest do wspierania i stymulowania rozwoju dzieci. W terapii ruchem każdy człowiek może służyć drugiemu pomocą, wsparciem, jeżeli pozwoli sobie na korzystanie ze swoich własnych „pokładów” uczuć, otworzy się na drugiego człowieka, będzie po prostu i prawdziwie sobą. Metoda Weroniki Sherborne pozwala dokładnie zobaczyć i „odkryć” to, co jest w nas, to, co najbardziej może pomóc drugiemu człowiekowi.

Opowieść ruchowa,

Metoda opowieści ruchowej polega na tym, że nauczyciel, poprzez odpowiedni dobór atrakcyjnego i ciekawego tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, przedstawia czynności ludzi dorosłych, sposób poruszania się zwierząt, ptaków, różnych sytuacji, zdarzeń itp. Pobudzenie dziecięcej fantazji i dostosowanie opowieści do zainteresowań dzieci wspiera nabywanie przez nie zdolności motorycznych i rozwija procesy kognitywne. Opowiadając historię ruchową, musimy odpowiednio dostosować „język”, mimikę twarzy i gesty w taki sposób, aby pobudziła on wyobraźnię dzieci.

Taniec i pląsy,

Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce to czas który spędzamy wspólnie z dziećmi w ruchu i zabawie. Sprawia to iż mamy wrażenie, że jest to chwila niczym z bajki. Zabawy taneczne, tańce, zabawy ruchowe przy muzyce sprawiają wiele radości, fascynują dzieci, wyzwalają spontaniczność, uśmiech, pokłady energii, a jednocześnie uczą bycia razem.

Drama.

To swego rodzaju proces badawczy, w którym biorący w nim udział aktywizują zarówno umysł jak i emocje, wyrażające się w sposób bezpośredni w działaniu. Wyjątkowość tej formy pracy polega na ożywianiu dyspozycji poznawczych człowieka, a zarazem wywoływaniu natychmiastowej reakcji bezpośredniej. Uczestnicy dramy myślą, i czują jednocześnie. W wyniku tego procesu tworzy się nowy sposób widzenia problemu. Źródłem przemian jest różnica pomiędzy tym, co przypuszczam, że mógłbym zrobić, a tym, co w istocie czynię, czyli praktyką, którą daje właśnie drama.

Bajkoterapia.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dzieci, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przyjmują nowe postawy wobec swoich problemów. Aby rozwikłać nieporozumienia, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki, przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dzieci może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dzieci uczą się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych.

Metoda samodzielnych doświadczeń.

Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

2.wspomagające naukę czytania i pisania, liczenia:

-Odimienna metoda czytania wg I.Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma. Ta metoda jest propozycją alternatywną w stosunku do najpowszechniej w Polsce stosowanej metody analityczno-syntetycznej. Podstawowym celem programu jest wykształcenie kompetencji czytelniczych w wieku przedszkolnym, przez stworzenie mu warunków do samodzielnej obserwacji, dostrzegania różnic i podobieństw między różnymi elementami pisma i w efekcie do czytania tekstu ze zrozumieniem. Program zawiera taki łańcuch zajęć i gier, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje technikę czytania. Wszystkie ogniwa tego łańcucha nastawione są na rozwój inteligencji dziecka .

Dziecięca matematyka Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej .

Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier- ściganek

Podane powyżej metody pracy są stosowane w takich formach pracy jak:

 różnego rodzaju zabawy,

 gry dydaktyczne,

 spacery, wycieczki,

 czynności samoobsługowe,

 zajęcia organizowane przez nauczyciela z małymi zespołami oraz całą grupą,

 prace dzieci związane z doświadczeniami i eksperymentami,

 organizowanie uroczystości przedszkolnych,

 kontakty nauczyciela z dzieckiem w różnych sytuacjach.

Podstawowe formy działalności wychowawczo -dydaktycznej w przedszkolu:

1. zabawa,

2. stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia tygodnia, miesiąca prowadzone przez nauczyciela- najczęściej z całą grupą lub w zespołach,

3. zajęcia dodatkowe / j. angielski, rytmika, religia , tańce itp/,

4. spacery, wycieczki,

5. imprezy i uroczystości przedszkolne np. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Piosenki, Piknik rodzinny itp.

Jednak najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w pracy naszego przedszkola. Wynika to z przeświadczenia , że dziecko powinno uczyć się- bawiąc i bawić się – ucząc.

Oznacza to , że proces nauczania powinien być związany z zabawą.

Poprzez zabawę:

* dostarczamy dziecku wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości,

* wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,

* kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami,* uczymy dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,

* uczymy pracy w zespole,

* przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia,

* uczymy radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów itp.

Nasze dzieci przejawiają najczęściej swą aktywność w zabawach ruchowych, manipulacyjnych,

konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych , badawczych itp.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA OD 2020 DO 2026:

( priorytety)

Wychowanie do wartości oraz kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci.

– Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej,wielokulturowej.

*

-Wykorzystanie naturalnej potrzeby dziecka w poznawaniu otaczającego go świata.Pobudzenie go do myślenia i poznawania świata przyrody i jej piękna, uwrażliwienie dzieci na potrzebę życia zgodnego z naturą, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych (poznawanie różnorodności krajów na różnych kontynentach, ich zabytków i historii), miłości i szacunku do różnych form życia.

*

Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej- do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej-oraz postawy patriotycznej a także budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre , a co złe.

– Rozwój świadomego dbania o zdrowie oraz doskonalenie sprawności ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju dziecka

*

Kształtowanie u dzieci zachowania postaw proekologicznych

*

-Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

*

Wzmacnianie współpracy przedszkola z rodzicami oraz pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.

*

– Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.

ROK 2020/2021

„JESTEM POLAKIEM-PRZEDSZKOLAKIEM”

Cel: Rozbudzenie w dzieciach tożsamości narodowej .

Zadania i sposoby realizacji:

 • umożliwienie dzieciom poznania poszczególnych regionów Polski,

 • zdobywanie wiedzy na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji, języka ,regionalnej kuchni,

 • poznanie historii, legend,podań, wierzeń poznawanych regionów,

 • zdobywanie wiedzy na temat wybitnych Polaków i ich wkładu w rozwój regionów , w których żyli i tworzyli,

 • organizowanie dni ,podczas których dzieci poznają poszczególne regiony Polski,

 • tworzenie w salach kącików patriotycznych z elementami tożsamości narodowej ( flaga,godło, mapa Polski) i regionalnej,

 • spotkania z artystami ludowymi,

 • udział w konkursach patriotycznych,

 • słuchanie muzyki Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego

 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

ROK 2021/2022

„PRZEDSZKOLAK POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”

CEL: Rozbudzenie w dzieciach poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej

Zadania i sposoby realizacji:

 • poznanie kultury, zwyczajów, piękna, sztuki wybranych krajów europejskich,

 • edukacja wielokulturowa: odrzucenie wszelkich form dyskryminacji, poznanie i akceptacja

  różnorodności,

 • organizowanie dni poszczególnych krajów europejskich,

 • organizowanie konkursów plastycznych, quizów, wiedzy o krajach europejskich,

 • poznanie znanych postaci ,nauka tańców narodowych i ludowych typowych dla danego kraju,

 • zapoznanie z brzmieniem języka obowiązującego w poznawanym kraju,

 • wirtualne zwiedzanie krajów europejskich,

 • organizowanie Dnia Europejczyka, Dnia Unii Europejskiej.

ROK 2022/2023

„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

CEL: Rozbudzenie w dzieciach zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym,

 • umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 • kształtowanie u dzieci zainteresowań krajoznawczo -podróżniczych,

 • kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej,

 • połączenie edukacji przyrodniczej, społecznej i twórczości artystycznej(plastycznej i technicznej),

 • udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych, podczas których zwiedzimy i poznamy różne kraje świata, ich przyrodę, kulturę ,zwyczaje itp.

ROK 2023/2024

„DBAJMY O ŚRODOWISKO- ZIEMIA TO NIE WYSYPISKO”

Cel:Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby najbliższego środowiska naturalnego,

 • kształtowanie właściwej postawy szacunku wobec przyrody , jej zasobów,

 • rozumienie roli czystego powietrza i wody dla prawidłowego rozwoju roślin i zwierząt,

 • ukazanie walorów estetycznej harmonii panującej w przyrodzie i znaczenie przyrody w życiu człowieka,

 • kontynuacja współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska naturalnego,

 • udział w różnorodnych akcjach o tematyce proekologicznej(np.”Czyste powietrze wokół nas”,”Kubusiowi Przyjaciele Natury”itp),

 • współpraca z Sanepidem,

 • udział w akcjach” Sprzątanie świata”,obchody „Dnia Ziemi”,”Dnia wody”,”Dnia ekologa”,

„Dnia psa”,”Dnia kota”,”Światowego Dnia Zwierząt”itp,

 • sadzenie drzewek w przedszkolnym ogródku oraz zakładanie ogródków przez każdą grupę,

 • wykonywanie karmników oraz dokarmianie ptaków zimą,

 • kontynuowanie zbierania korków plastikowych i baterii,

 • współpraca z Nadleśnictwem w Lubartowie, spotkanie z leśnikiem,

 • uzupełnianie kącików przyrodniczych o dodatkowe pomoce,

 • uczestniczenie w wycieczkach w celu poznania i odkrywania otaczającej przyrody

ROK 2024/2025

” NASZE EMOCJE I UCZUCIA’

Cel: Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych muzycznych i ruchowych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji,

 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności,

 • budowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie,

 • dziecko rozpoznaje i nazywa uczucia innych wyrażane w różnych formach,

 • dostrzega różnice w drugiej osobie i akceptuje je,

 • uczy się szacunku do drugiego człowieka,

 • umie odróżnić emocje pozytywne od negatywnych ze względu na ich znaczenie dla psychiki,

 • bierze czynny udział w grach, zabawach i zadaniach grupowych,

 • szanuje zdanie i opinie innych osób niezależnie od ich zgodności z moimi,

 • respektuje uwagi nauczyciela i rodziców dotyczące sposobu zachowania się w określonych sytuacjach.

ROK 2025/2026

„EDUKACJA ZDROWOTNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA”

Cel:Kształtowanie nawyków higienicznych, zdrowotnych i aktywności ruchowej wśród dzieci.

Zadania i sposób ich realizacji:

-kształtowanie u dzieci podstawowych nawyków higienicznych podczas korzystania z łazienki, po spacerze, po zabawie,

 • pobudzanie dzieci do większej aktywności ruchowej poprzez wykorzystanie znanych metod pracy(C.Orffa,R. Labana.W.Sherbone)

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • propagowanie zdrowego stylu żywienia,

 • organizowanie dni otwartych dla rodziców, podczas których propagowane będą zasady zdrowego i poprawnego stylu życia i żywienia,

 • kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • dbanie o zdrowie psychiczne,

 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w społeczności przedszkolnej,

 • pogadanki na temat zdrowego żywienia i potrzeby aktywności na świeżym powietrzu,

 • codzienne wyjścia na spacer i ogrodu przedszkolnego,

 • udział dzieci w codziennych ćwiczeniach gimnastycznych

Zadania z Koncepcji zaplanowane na poszczególne lata , realizowane są w miarę możliwości przez cały okres trwania Koncepcji.Zadania te przenikają i uzupełniają się nawzajem, ze szczególnym uwypukleniem zadania na dany rok.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

Sposoby motywujące dzieci:

* Stosowane nagrody :

1. pochwała indywidualna,

2. pochwała na tle grupy,

3. oklaski,

4. pochwała skierowana do rodziców,

5. drobne nagrody rzeczowe,

6. angażowanie do pomocy dorosłym,

7. pierwszeństwo wyboru atrakcyjnej zabawki.

* Stosowane kary:

1. upomnienie ustne,

2. brak nagrody,

3. indywidualna rozmowa z opiekunem,

 1. chwilowe odsunięcie od zabawy z dziećmi.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci :

1. obserwacja dziecka – – dokumentowanie wyników,

2. przeprowadzenie diagnozy wstępnej ( po I semestrze) i końcowej ( po II semestrze),

3. prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności,

4. rozmowy indywidualne z rodzicami,

5. wymiana doświadczeń ze specjalistami,

6. ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

7. wspieranie rozwoju dzieci wg indywidualnie opracowanych programów,dokumentowanie wyników.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

1. obserwacji funkcjonowania w grupie,

2. analiza prac dzieci,

3. arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,

4. prezentacja umiejętności ( występy, konkursy itp. ),

5. obserwacja zajęć, imprez , uroczystości,

 1. rozmowy z rodzicami , ze specjalistami.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele :

– wzmocnienie więzi rodzinnych

– nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

– zapoznanie rodziców z realizowanym programem, koncepcją, planem pracy przedszkola

– ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

– wspieranie rodziców w celu osiągnięcia gotowości podjęcia nauki w szkole przez dziecko

– przekazywanie informacji o gotowości szkolnej dziecka

– udzielanie porad , wskazówek przez nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności dziecka

– podnoszenie świadomości edukacyjnej

– promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami :

1. rozmowy indywidualne

– zebrania ogólne i grupowe

– dni otwarte

– dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

– spotkania okolicznościowe- uroczystości grupowe

– angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy

– prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców ( informacja na tablicy w szatni każdej grupy : temat miesiąca, piosenka, wiersz , porady itp.)

– organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców- pedagogizacja rodziców

– organizacja uroczystości i imprez z udziałem rodziców

– włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych

– prowadzenie wystawek prac plastycznych

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INNYMI INSTYTUCJAMI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Celem współpracy z instytucjami jest :

– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci

– satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród

– kształtowanie postaw społecznie pożądanych

– promocja placówki

– wymiana doświadczeń

– urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej

– kształtowanie nawyków dbania o swoje bezpieczeństwo i innych

– poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci

Współpraca z :

– Szkołą Podstawową nr 3 w Lubartowie (wolontariat, wyjście kl. ” O” itp.).

– Liceum Ogólnokształcącym nr2 w Lubartowie ( wolontariat), ( akcje wolontariatu),

– Szkołą Muzyczną ( wyjścia, koncerty),

– innymi przedszkolami ( wspólne konkursy, akcje itp.),

– policją ( wizyta policjanta w przedszkolu lub wyjście do Komisariatu Policji),

– strażą pożarną ( wizyta w przedszkolu strażaka),

– biblioteką (cykliczne wyjścia do biblioteki ),

– Młodzieżowym Domem Kultury ( konkursy plastyczne itp.),

– Powiatowym Domem Kultury ( konkursy plastyczne, wystawy świąteczne itp.)

– Klubem Seniora ( czytanie bajek itp )

 • Zakładem Sióstr w Jadwinowie ( wspólne kolędowanie , wystawa Jasełek) itp.

 • Urzędem Miasta i Urzędem Gminy.

PROMOCJA PLACÓWKI

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką , a jej jakość zależy zarówno od dyrektora , nauczycieli , jak i pozostałych pracowników.

Naszym zdaniem najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna opinia wyrażana przez rodziców i przede wszystkim zadowolenie dzieci . Nie mniej jednak nie możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych , które obejmują m.in. :

* prezentacja przedszkola poprzez stronę internetową

* prowadzenie kroniki przedszkolnej

* zamieszczanie w lokalnej prasie i TV kablowej ,Lubartów24 sukesów przedszkolaków

* organizacja imprez i uroczystości

* udział dzieci w imprezach i konkursach organizowanych poza przedszkolem

* upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez foldery, gadżety z logo przedszkola

* dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku

* współpraca z instytucjami użyteczności publicznej

* prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników placówki.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI W KREOWANIU WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

2. Stawianie nauczycielom wymagań w zakresie doskonalenia zawodowego( warsztaty , szkolenia) .

3. Doskonalenie pracy z dziećmi , poszukiwanie nowych , ciekawych form pracy z dziećmi .

4. Systematyczne wzbogacanie wiedzy z zakresu rozwoju dzieci nw wieku przedszkolnym.

5. Gromadzenie pomocy dydaktycznych , potrzebnych do zajęć.

6. Realizacja treści wynikających z podstawy programowej.

7. Gromadzenie nowoczesnej literatury , czasopism .

8. Rozwijanie umiejętności postaw asertywnych.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora i rodziców.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonują się na podstawie :

– ankiet

– rozmów z rodzicami, nauczycielami

– obserwacji zajęć, uroczystości przedszkolnych, programów artystycznych dzieci

– analizę wytworów dziecięcych

– obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami

– lustrację sal, tablic, wystawek prac dzieci

– arkusz oceny prac nauczycieli

– innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci , nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy w roku : w styczeń i czerwiec.

BAZA

Doposażenie placówki:

– systematyczne uzupełnianie zabawek i pomocy dydaktycznych w salach

– zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu

– malowanie pomieszczeń przedszkolnych

– doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne

– doposażenie każdej sali w sprzęt audiowizualny

– doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

Podnoszenie standardu budynku:

– malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola

– bieżące remonty i modernizacja wnętrz.

– przeglądy administracyjne.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

W ramach świadczeń usług edukacyjnych i ogólnorozwojowych nasze przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w :

– zabawach i zajęciach programowych, planowanych i organizowanych przez nauczycielkę

– zajęciach j. angielskiego

– zajęciach gimnastyki korekcyjnej

– zabawach muzyczno- ruchowych w ramach rytmiki

– zabawach przy muzyce z elementami tańca

– zajęciach z religii

– zajęciach Edu-Kido,

– wyjściach do instytucji użyteczności publicznej

– wycieczkach np. z okazji Dnia Dziecka

– spotkaniach i imprezach wynikających z rytmu roku: ” Pasowanie na Przedszkolaka”, ” Mikołaj”, „Dzień Mamy i Taty” itp.

Ponadto przedszkole proponuje dzieciom dodatkowo : imprezy , które na stałe weszły w harmonogram organizacji pracy naszej placówki :

– ” Święto Pieczonego Ziemniaka”.

– Festiwal piosenki patriotycznej.

– ” Dzień Pluszowego Misia”.

– Jasełka.

– Andrzejki.

– Dzień Babci i Dziadka.

– ” Przywitanie Wiosny”.

– Dzień Rodziny.

– Festyn Rodzinny itp.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka. Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę. Przedszkole przywiązuje duże znaczenie do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno –moralnemu. Uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, Ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy Przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań Przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

 1. zebrania ogólne i oddziałowe,

 2. Dni Otwarte Przedszkola,

 3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 4. konsultacje i porady indywidualne,

 5. kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

  6) zajęcia otwarte dla rodziców,

  7) uroczystości, konkursy.

  System diagnozowania osiągnięć dzieci

  1) przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

  2) szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,

  3) bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju

  4) informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,

  5) półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

  6) bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ( IPET),

  7) dokumentowanie wyników obserwacji,

  8) przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

  Badanie osiągnięć dzieci w Przedszkolu

  1) prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),

  2) teczki prac i innych dokumentów,

  3) arkusze obserwacji rozwoju dziecka,

  4) kronika,

  5) zdjęcia, filmy,

  6) rozmowy

Oferta psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna

Oferta edukacyjna gwarantuje wszystkim dzieciom opiekę pedagogiczną i logopedyczną i oligofrenopedagogiczną. Przedszkole nie zatrudnia psychologa, ale ściśle i w miarę potrzeb współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubartowie.Przedszkole nie prowadzi również Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

Opieka ta polega na wspomaganiu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez organizowanie i udzielanie wychowankom i ich rodzicom pomocy pedagogicznej i logopedycznej w zakresie :

– diagnozowania dzieci ( rozpoznawania mocnych stron i ewentualnych deficytów rozwojowych, dysharmonii)

– organizowania różnych form pomocy ( zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedyczne, porady, konsultacje itp.)

– wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

– umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli ( warsztaty prowadzone przez zewnętrznego psychologa lub logopedę, pogadanki ze specjalistami, poradnictwo).

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna i logopedyczna dotyczy przede wszystkim :

– dzieci niepełnosprawnych

– dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności , uniemożliwiające uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole

– dzieci należących do grupy ryzyka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

– dzieci z trudnościami adaptacyjnymi

– dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy

– dzieci z wadą wymowy

– dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

Pomoc P.P. i logopedyczna udzielana jest dziecku :

– na podstawie orzeczenia i potrzebie wczesnego wspomagania

– na wniosek nauczyciela

– na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej przez nauczyciela lub specjalistę

– na prośbę nauczyciela.

Zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu prowadzą nauczyciele-wychowawcy, logopeda, oligofrenopedagog ,nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz współpracujemy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY :

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców :

systematyczna analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej

– dokumentowanie działalności dziecka w przedszkolu ( m.in . na stronie internetowej)

– planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami

– opracowanie autorskich programów nauczania

– udoskonalenie bazy przedszkola ( m.in. ogrodu przedszkolnego)

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli :

– wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

i zdobywania dodatkowych umiejętności

– zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć

– udział w kursach i szkoleniach

w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocji przedszkola :

kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami

– kontynuowanie i rozszerzenie udziału w konkursach ogólnopolskich i lokalnych

– kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu

w zakresie bazy :

– renowacja drzwi wewnętrznych

– wyznaczenie szlaku komunikacyjnego na plac zabaw

– doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne

– założenie w każdej sali wiatraków

– systematyczne doposażanie w zabawki i pomoce dydaktyczne.

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ :

– każdy pracownik pedagogiczny otrzymał zapoznał się z koncepcją pracy przedszkola

– zmiany w koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego

– raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu weryfikacji i zapisów w koncepcji

– wszyscy pracownicy zostają zapoznani z koncepcją i mają prawo do wnoszenia zmian i nowych zapisów w zakresie ich dotyczącym

– wszyscy rodzice zostają zapoznani z koncepcją na zebraniach grupowych

– koncepcja zostanie umieszczona w całości na stronie internetowej, jest także możliwość wglądu w biurze u dyrektora placówki.

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.

KRYTERIA SUKCESU

W naszym przedszkolu dziecko:

1.Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3.Rozwija się twórczo.

4.Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5.Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6.Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Koncepcja Pracy Prywatnego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Lubartowie została przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2020r. do realizacji w okresie: od .09.2020r.- 31.08.2026r.Treści realizowane są poprzez zawarcie ich w rocznych planach pracy przedszkola w okresie 01.09.2020r- 31.08.2026r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

NA  LATA 2015-  2020

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  – ” AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” –na lata 2015- 2020.

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w  sprawie Nadzoru Pedagogicznego

( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ),

Ustawa z dnia 19 marca 2009r,  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56, poz.458)

Statutu Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”,uchwalonego przez Radę Pedagogiczną.

Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.

 

Źródła opracowania koncepcji:

 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją oraz o wnioski z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w tym :

 1. Prowadzenia ścisłej współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 2. Empiryczne poznawanie świata , jako element kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jej wpływu na nasze zdrowie.
 3. Organizowanie działań zmierzających do dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.
 4. Modernizacja bazy przedszkola w celu zapewnienia komfortowych warunków dla dzieci i dorosłych.
 5. Rozwijanie aktywnych postaw twórczych dzieci oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie realizacji potrzeb teatralnych, plastycznych i muzycznych.

 

 

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU:

 

Przedszkole ” Akademia Przedszkolaka” jest zlokalizowane na terenie miasta Lubartowa, przy ulicy 1- go Maja 35. Przedszkole ,jako placówka oświatowa , rozpoczęło swoją działalność dnia 01.09.2011r. Mieści się ono na parterze wolnostojącego budynku. Atutem przedszkola jest duży , dobrze zagospodarowany ogród, w którym znajdują się wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne krzewy. Ogród  , usytuowany z dala od ruchliwej ulicy, jest wyposażony w atrakcyjny plac zabaw. Kolejnym  atutem naszej placówki jest także własna kuchnia, w której pracuje wykwalifikowany personel.W naszym budynku są zapewnione wszelkie normy bezpieczeństwa.

Placówka zatrudnia: 1 dyrektora pedagogicznego, 1 dyrektora administracyjnego, 4 nauczycielki wychowania przedszkolnego , 4 asystentów nauczyciela,1 logopedę, 1 nauczycielkę gimnastyki korekcyjnej,  1 szefa kuchni oraz 2 pomoce kuchenne. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 / 6 lat.

Obecnie przedszkole prowadzi 4 grupy:1 grupa 6-latków, 1 grupa 5 – latków, 1 grupa 4 – latków oraz 1 grupa 2,5-3-latków).

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.-16.30 ( z wyjątkiem świąt). Przerwa wakacyjna obowiązuje wg  wcześniejszych ustaleń.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Aktualnie w przedszkolu znajdują się :

* 4 sale dydaktyczne z łazienkami,

* sala zabaw rekreacyjnych,

* gabinet logopedy,

* pomieszczenia socjalne,

* kuchnia z zapleczem magazynowym,

* zmywalnia, obieralnia,

* szatnia dla dzieci,

* pomieszczenie biurowe,

* plac zabaw dla dzieci.

Łączna powierzchnia użytkowa tej części budynku wynosi- 432, 49 m/2.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gry, plansze, zabawki, klocki oraz są wyposażone w zestawy audiowizualne (komputer, rzutnik, ekran ).

W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe,np.  kącik lekarski , fryzjerski, kącik do obserwacji przyrodniczych itp.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.

Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.

Dążymy do tego,aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym.Wszyscy przestrzegają praw dziecka,dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem Rodzinnym. Każde dziecko jest dla nas ważne. Wspólnie z Rodzicami pragniemy stworzyć dla naszych dzieci przytulny i przyjazny ” drugi dom”.

Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy , aby nasze dzieci były zdrowe,, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać  mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Dziecko jest:

– ciekawe świata,

– ufne w stosunku do nauczycieli,

– radosne,

– aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

– uczciwe i prawdomówne,

– kulturalne i tolerancyjne,

– świadome zagrożeń.

 

Dziecko ma prawo do :

– serdecznej, mądrej miłości i ciepła,

– spokoju i samotności, gdy tego chce,

– proszenia o to , czego chce ( ale nie wymagania tego),

– wyrażania swojego zdania,

– nielogicznego postępowania  bez konieczności uzasadniania,

– samodzielnego podejmowania decyzji,

– indywidualnego i własnego tempa rozwoju,

– zabawy i wyboru towarzysza zabawy,

– pomocy ze strony dorosłych,

– popełniania błędów,

– odnoszenia sukcesów

– zmiany zdania

– nauki, informacji , badania i eksperymentowania.

 

Dziecko ma obowiązek:

używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,

– dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

– dbać o porządek w swoim otoczeniu,

– dbać o swój wygląd i  estetykę ubrania,

– przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:

.  okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

. szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka,

. wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola ” Akademia Przedszkolaka” posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu  osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Umiejętności społeczne i wychowanie patriotyczne :

– nawiązuje prawidłowe kontakty  z rówieśnikami i dorosłymi,

– zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

– przestrzega reguł obowiązujących  w społeczności dziecięcej  i świecie dorosłych,

– wykazuje inicjatywę w zabawie,

– uwzględnia prawa innych,

– wie, że należy pomagać innym w trudnych sytuacjach,

– szuka sposobów rozwiązywania konfliktów,

– zna swój adres,

– wie że mieszka w Polsce i jest Polakiem,

– rozpoznaje i nazywa symbole narodowe i stolicę Polski,

– wie,że Polska należy do Unii Europejskiej.

 

Dojrzałość emocjonalna i rozumienie świata wartości

rozpoznaje emocje, potrafi je nazwać i adekwatnie je wyraża i właściwie reaguje na emocje innych,

– potrafi ocenić zachowanie jako dobre lub złe,

– prawidłowo reaguje na porażkę , nie wycofuje się , poszukuje nowych rozwiązań,

– rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń.

 

Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych:

– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach  i korzystaniu ze środków transportu,

– zachowuje ostrożność wobec nieznajomych,

– wie ,czym jest zdrowie i życie , potrafi chronić je przed zagrożeniami,

– wie ,jak zachować się w sytuacji zagrożenia , gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić,

– zna numery alarmowe,

– wie, że nie można samodzielnie używać lekarstw i stosować środków chemicznych,,

– próbuje samodzielnie organizować sobie czas.

 

Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną:

– przestrzega higieny osobistej,

– jest sprawne i aktywnie fizycznie,

– zna zasady zdrowego odżywiania,

– rozumie konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia / mycie, gotowanie/,

– wie, że nie należy zrywać i spożywać nieznanych roślin i owoców,

– wie, że podczas choroby konieczne jest przyjmowanie lekarstw i,że podaje je tylko osoba dorosła.

 

Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne:

– jest samodzielne w zakresie samoobsługi,

– wie kiedy i dlaczego należy myć ręce,

– dba o swoje rzeczy i schludny wygląd,

– utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

– właściwie zachowuje się przy stole.

 

Rozwój mowy:

– koncentruje uwagę na rozmówcy,

– wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia,

– wyraża własne sądy,

– pyta o niezrozumiałe słowa i fakty,

– rozumie dłuższe treści czytane i opowiadane,

– rozumie złożone polecenia,

– wymawia wszystkie głoski prawidłowo.

 

Czynności intelektualne:

– rozumie i określa stosunki przestrzenne czasowe i ilościowe,

– różnicuje stronę lewą i prawą,

– klasyfikuje przedmioty podając uogólnienia,

– układa historyjko obrazkowe, potrafi przewidywać i wnioskować,

– liczy, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,

– tworzy sekwencje wieloelementowe,

– dysponuje sprawnością rąk  oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisania,

– rysuje wzory od lewej  do prawej strony kartki,

– rozpoznaje w słowach sylaby i głoski,

– interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki pisania i czytania.

 

Rozumienie i znajomość świata przyrody:

– dostrzega  zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianami pór roku,

– dostrzega przystosowanie roślin i zwierząt  do życia w określonym środowisku,

– wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają przyrodzie ze strony człowieka,

– wie, w jaki sposób człowiek może chronić przyrodę.

 

Wychowanie przez sztukę:

– wypowiada swoją zdolność do przeżywania poprzez różnorodne techniki plastyczne,

– jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody,

– zna różne instytucje  kulturalne, bywa w nich i wie jak się w nich zachować,

– zna i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,

– wykonuje proste formy taneczne,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych.

 

 

 

CELE  GŁÓWNE ( wynikające z rozp. MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego)

 

I .Efekty działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole bada systematycznie poziom zadowolenia dzieci , rodziców i pracowników z pracy przedszkola w celu weryfikowania jakości i ciągłego jej podnoszenia.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy.
 2. Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska ,w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki , w których działa.

IV.  Zarządzanie przedszkolem.

 1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.
 2. Zapewnienie optymalnych warunków do realizacji wizji i misji , a tym samym do zdrowego i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

CELE SZCZEGÓŁOWE ( wynikające z programu rozwoju  i koncepcji pracy)

 1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji  i misji przedszkola.
 2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 4. Budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak , żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a tym , co złe.
 5. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.

6.Troska o zdrowie dzieci  i ich sprawność fizyczną , zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych.

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich  przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 2. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez  muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
 5. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności , a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

 

KRYTERIA SUKCESU , OCZEKIWANE EFEKTY:

 1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy ,która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania i specyfiki naszej placówki.
 2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa.
 3. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 4. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy i imprezach.

5.Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.

 1. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.
 2. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą emocjonalnie dojrzała ( na miarę swoich możliwości) do podjęci nauki w szkole  a ich postawa i zachowanie  będą odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne.
 3. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań światem przyrody i ekologią.
 4. Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne , zabawki itp.
 5. Stan techniczny i estetyczny budynku oraz teren wokół przedszkola będzie systematycznie poprawiany.

METODY

W codziennej pracy z naszymi  dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo- dydaktyczny  i opiekuńczy dziecka , zaspakajają jego potrzeby  i zapewniają mu dobrą zabawę  integrując różnorodne ,sprawdzone w pedagogice  przedszkolnej metody:

czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania  własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń ),

słowne ( rozmowy, opowiadania,objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się , metody żywego słowa ),

percepcyjne ( obserwacja , pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki).

FORMY PRACY:

– praca indywidualna,

– zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

– zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w mniejszych zespołach,

– czynności samoobsługowe dzieci,

– formy teatralne, drama,,

– spacery , wycieczki,

– udział w imprezach, uroczystościach,

– udział w konkursach, festiwalach, przeglądach itp.

 

–  Zabawy badawcze ,doświadczenia, ukierunkowane  i zaplanowane  obserwacje  przyrodnicze, wycieczki,warsztaty różnego  rodzaju, rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania pozwalają na wszechstronny rozwój zainteresowań i zdobywania doświadczeń przez dzieci. Z tego też powodu przedszkole organizuje  wiele wyjść i wycieczek:

* do zakładu pracy rodziców ( m.in.  piekarnia, apteka, fryzjer itp.),

* wycieczki ( do gospodarstwa Agroturystycznego, do Lublina , do Nadleśnictwa itp.),

* spektakle teatralne ( organizowane w przedszkolu i w Lublinie ),

* koncerty (organizowane w przedszkolu i w Lublinie – Filharmonia),

* spotkania z ciekawymi ludźmi ( np.  z muzykiem , z  policjantem itp. ),

* akcje charytatywne , konkursy,  wystawy itp.

 

Ponadto  w celu rozwijania u dzieci  aktywności i twórczego myślenia nauczyciele pracują w oparciu o nowoczesne metody warunkujące  wielostronny rozwój dziecka.

 

METODY  PRACY  W NASZYM PRZEDSZKOLU:

( Pełny zestaw i opis Programów Pracy Przedszkola znajduje się w zakładce” Programy”).

–  Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak.

 

 –  Metoda czynnościowego  nauczania matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej .

 

–  Pedagogika zabawy ( metoda KLANY).

 

– Metoda  ruchu rozwijającego- W. Sherborne

 

–  Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa i R. Labana.

 

– Metody  aktywizujące.

 

 

PROJEKTY   EDUKACYJNE.

” Słyszałem i zapomniałem,

widziałem i zapamiętałem,

zrobiłem i zrozumiałem”

                                                                       Konfucjusz

 

Metoda projektu  należy do interaktywnych metod nauczania.Jej istota polega na tym ,że dzieci realizują określone duże i czasochłonne przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte założenia. Najważniejsze zalety jej stosowania

to : rozwijanie samodzielności , umiejętności współpracy  z innymi , integrowanie grup rówieśniczych , uwzględnianie rozwoju indywidualnego, uzdolnień dzieci, potrzeb zainteresowań, budzenie aktywności poznawczej, kreatywność. Praca z projektem to okazja dla dzieci, by się czegoś nauczyć i rozwijać własne umiejętności , weryfikować swoją wiedzę , a jednocześnie dowiadywać się , co się uzyskało  w wyniku wspólnych  starań, sprawdzając tym samym własną efektywność.

W realizacji projektu biorą udział wszystkie dzieci. Zadania są oczywiście dostosowane do ich wieku i możliwości grupy.

Najważniejszym elementem realizacji projektu jest jego zakończenie, czyli prezentacja rezultatów pracy całego zespołu oraz jego ewaluacja, w której poprzez różne formy staramy się dowiedzieć, czego dzieci dowiedziały się i nauczyły, jakie umiejętności zdobyły, co zapamiętały i najważniejsze , co zrozumiały.

Najczęściej ewaluacja przybiera formę konkursów międzygrupowych, quizów, pokazów multimedialnych,  interaktywne małe formy teatralne itp.

Ważnym elementem w pracy metodą projektu  jest też włączanie osób z zewnątrz (specjalnie zaproszeni goście) , w tym także rodziców .

 

PROGRAMY  WIODĄCE   W  PRZEDSZKOLU:

 

 1. ” Nasze Przedszkole” – M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej,program edukacji przedszkolnej ( wyd. MAC ISBN 978-83-7941-268-6; realizowany w latach 2012/13, 2014/15,2015/16, 2016/17r,2017/18).

Celem  głównym edukacji przedszkolnej jest ,wg autorek programu ,wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki  skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele  szczegółowe w zakresie : aktywności społecznej , językowej, poznawczej, artystycznej i zdrowotnej.

Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie , w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje.  Należy pozwolić dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej.

Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności  przewidziane dla trzech poziomów : dzieci młodszych ( 3-4 letnich), dzieci starszych ( 5-6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie , które umożliwiają dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szklonego.

 

 2. Razem  w przedszkolu”- J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej,program edukacji przedszkolnej ,

( wyd.WSiP .ISBN 978-83-02-10820-4, realizowane w latach 2011/12; 2013/14),

Program ten zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się  i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przyjmuje się , że przedszkolak w procesie uczenia się jest aktywny jedynie wtedy , gdy nawiązuje kontakty partnerskie  współdziała w poszukiwaniu wiedzy , wyraża myśli i uczucia , stara się zrozumieć innych i korzysta z ich zasobów wiedzy , konstruuje własną wiedzę  i poszukuje sensu poznawanych treści.

Treści w programie zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym  i podzielone na grupy wiekowe. Koncentrują się wokół pojęci : przestrzeń,czas, liczba, przyczynowość.W założeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dzieci w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i o samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
3. „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska- program wychowania przedszkolnego ( wyd. MAC ISBN 978-83-8108-410-9; realizowany w latach 2018/19).

Program przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Program uwzględnia humanistyczne podejście do wychowanków, opiera się na relacjach podmiotowych, odpowiada wyzwaniom stawianym współczesnej edukacji i jednocześnie posiada przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi.

Podstawowe formy działalności  wychowawczo -dydaktycznej w przedszkolu:

 1. zabawa,
 2. stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia tygodnia, miesiąca prowadzone przez nauczyciela- najczęściej z całą grupą lub w zespołach,
 3. zajęcia dodatkowe / j. angielski, rytmika, zaj. taneczne, zaj. ekperymentalne, religia , itp/,
 4. spacery, wycieczki,
 5. imprezy i uroczystości przedszkolne np. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Piosenki, Piknik rodzinny itp.

Jednak najważniejszą formą aktywności dziecka jest  zabawa, która jest dominująca  w pracy naszego przedszkola. Wynika to z przeświadczenia , że dziecko powinno uczyć się- bawiąc i bawić się – ucząc.

Oznacza to , że proces nauczania powinien być związany z zabawą.

Poprzez zabawę:

* dostarczamy dziecku wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości,

* wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,

* kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami,

* uczymy dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,

* uczymy pracy w zespole,

* przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia,

* uczymy radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów itp.

 

Nasze dzieci przejawiają najczęściej swą aktywność w zabawach ruchowych, manipulacyjnych,

konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych , badawczych itp.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

L.p

Godzina

Realizowane Treści

1

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola,zabawy w kącikach zainteresowań,czynności opiekuńcze,zabawy swobodne,zabawy ruchowe,czynności porządkowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna.

2

8.30-8.45

Gimnastyka poranna.

3

8.45- 9.00

Przygotowanie do śniadania,czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

4

9.00-9.20

Śniadanie.

5

9.20- 9.30

Czynności higieniczne( m.in mycie ząbków).

6

9.30-10.00

Zintegrowana działalność edukacyjna- zgodna z podstawą programową,zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

7

10.00-10.30

Gry i zabawy ruchowe.

8

10.30-11.00

Zajęcia edukacyjne-zgodne z podstawą programową , zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9

11.00-11.45

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw , gry sportowe,ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze,prace gospodarcze,porządkowe, ogrodnicze,tworzenie okazji do eksperymentowania, obserwowania, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, rytmika, j.angielski,ze sztuką, literaturą,rozmowy indywidualne.

10

11.45- 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

11

12.00-12.30

Obiad.

12

12.30-14.00

( grupy starsze)

Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej,zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie.

13

12.30-14.00

( grupy młodsze)

Odpoczynek poobiedni, leżakowanie.

14

14.00-14.15

Podwieczorek.

15

14.15-16.30

Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających  z potrzeb dzieci.

Nauczyciel,któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniający  specyfikę oddziału, potrzeby i zainteresowania dzieci . Ramowy rozkład uwzględnia ramy czasowe zalecane przez podstawę programową wychowania przedszkolnego .

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

Sposoby motywujące dzieci:

* Stosowane nagrody :

 1. pochwała indywidualna,
 2. pochwała na tle grupy,
 3. oklaski,
 4. pochwała skierowana do rodziców,
 5. drobne nagrody rzeczowe,
 6. angażowanie do pomocy dorosłym,
 7. pierwszeństwo wyboru atrakcyjnej zabawki.

* Stosowane  kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. brak nagrody,
 3. indywidualna rozmowa z opiekunem,
 4. chwilowe odsunięcie od zabawy z dziećmi.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci :

 1. obserwacja dziecka – – dokumentowanie wyników,
 2. przeprowadzenie diagnozy wstępnej ( po I semestrze) i końcowej ( po II semestrze),
 3. prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności,
 4. rozmowy indywidualne z rodzicami,
 5. wymiana doświadczeń ze specjalistami,
 6. ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 7. wspieranie rozwoju dzieci wg indywidualnie opracowanych programów,dokumentowanie wyników.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się  na podstawie:

 1. obserwacji funkcjonowania w grupie,
 2. analiza prac dzieci,
 3. arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,
 4. prezentacja umiejętności ( występy, konkursy itp. ),
 5. obserwacja zajęć, imprez , uroczystości,
 6. rozmowy z rodzicami , ze specjalistami.

 

WSPÓŁPRACA   Z  RODZICAMI

Cele :

– wzmocnienie więzi rodzinnych

– nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

– zapoznanie rodziców z realizowanym programem, koncepcją, planem pracy przedszkola

– ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

– wspieranie rodziców w celu osiągnięcia gotowości  podjęcia nauki w szkole przez dziecko

– przekazywanie informacji o gotowości szkolnej dziecka

– udzielanie porad , wskazówek  przez nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności dziecka

– podnoszenie świadomości edukacyjnej

– promowanie placówki w środowisku lokalnym

 

Formy współpracy z rodzicami :

-rozmowy indywidualne

– zebrania ogólne i grupowe

– dni otwarte

– dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

– spotkania okolicznościowe- uroczystości grupowe

– angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy

– prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców ( informacja na tablicy w szatni każdej grupy : temat miesiąca, piosenka, wiersz , porady itp.)

– organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców

– organizacja uroczystości i imprez  z udziałem rodziców

– włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości  przedszkolnych

– prowadzenie wystawek prac plastycznych

 

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA  Z  INNYMI  INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest :

 

– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci

– satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród

– kształtowanie postaw społecznie pożądanych

– promocja placówki

– wymiana doświadczeń

– urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej

– kształtowanie nawyków dbania o swoje bezpieczeństwo i innych

– poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą  na rzecz dzieci

Współpraca z :

–  Szkołą Podstawową nr 3 w Lubartowie (wolontariat, wyjście kl. ” O” itp.)

– innymi przedszkolami ( wspólne konkursy, akcje itp.)

– policją ( wizyta policjanta w przedszkolu lub wyjście do Komisariatu Policji0

– strażą pożarną ( wizyta w przedszkolu strażaka)

– biblioteką (cykliczne wyjścia do biblioteki )

– Młodzieżowym Domem Kultury ( konkursy plastyczne itp.)

– Powiatowym Domem Kultury ( konkursy plastyczne, wystawy świąteczne itp.)

– Klubem Seniora ( czytanie bajek itp )

– Zakładem Sióstr w Jadwinowie ( wspólne kolędowanie , wystawa Jasełek) itp.

– Wolontariat dziecięcy ( Szkoła Podst..nr 3 w Lubartowie) i młodzieżowy ( II L.O.w Lubartowie)

 

PROMOCJA  PLACÓWKI

 

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem  zarządzania placówką , a jej jakość zależy zarówno od dyrektora , nauczycieli , jak i pozostałych pracowników.

Naszym zdaniem najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna opinia  wyrażana przez rodziców i przede wszystkim zadowolenie dzieci . Nie mniej jednak nie możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych , które obejmują m.in. :

* prezentacja przedszkola poprzez stronę internetową

* prowadzenie kroniki przedszkolnej

* organizacja imprez i uroczystości

* udział dzieci w imprezach i konkursach organizowanych poza przedszkolem

* upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez foldery, gadżety z logo przedszkola

* dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na  zewnątrz budynku

* współpraca  z instytucjami użyteczności publicznej

* prezentowanie  życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników placówki.

 

WSPIERANIE NAUCZYCIELI  W KREOWANIU WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 2. Stawianie nauczycielom wymagań w zakresie doskonalenia zawodowego( warsztaty , szkolenia) .
 3. Doskonalenie pracy z dziećmi , poszukiwanie nowych , ciekawych form pracy z dziećmi .
 4. Systematyczne wzbogacanie wiedzy z zakresu rozwoju dzieci nw wieku przedszkolnym.
 5. Gromadzenie pomocy dydaktycznych , potrzebnych do zajęć.
 6. Realizacja treści wynikających z podstawy programowej.
 7. Gromadzenie nowoczesnej literatury , czasopism .
 8. Rozwijanie umiejętności postaw asertywnych.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora i rodziców.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonują się na podstawie :

– ankiet

– rozmów z rodzicami, nauczycielami

– obserwacji zajęć, uroczystości przedszkolnych, programów artystycznych dzieci

– analizę wytworów dziecięcych

– obserwację prowadzonej  współpracy z rodzicami

– lustrację sal, tablic, wystawek prac dzieci

– arkusz oceny prac nauczycieli

– innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci , nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na   podsumowujących  Radach Pedagogicznych  odbywających się dwa razy w roku :  styczeń i czerwiec.

 

BAZA

Doposażenie placówki:

– systematyczne uzupełnianie zabawek i pomocy dydaktycznych w salach

– zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu

– malowanie pomieszczeń przedszkolnych

– doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne

– doposażenie każdej sali w sprzęt audiowizualny

– doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

Podnoszenie standardu budynku:

– malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola

– bieżące remonty i modernizacja wnętrz.

– przeglądy administracyjne.

 

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

W ramach świadczeń usług edukacyjnych i ogólnorozwojowych  nasze przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w:

– zabawach i zajęciach programowych, planowanych i organizowanych przez nauczycielkę

– zajęciach  j. angielskiego

– zajęciach gimnastyki korekcyjnej

– zabawach muzyczno- ruchowych w ramach rytmiki

– zabawach przy muzyce z elementami tańca

– zajęciach z religii

– zajęciach  Taekwon- Do

– wyjściach do instytucji użyteczności publicznej

– wycieczkach np. z okazji Dnia Dziecka

– spotkaniach i imprezach wynikających z rytmu  roku: ” Pasowanie na Przedszkolaka”, ” Mikołaj”, „Dzień Mamy i Taty” itp.

 

Ponadto przedszkole proponuje dzieciom dodatkowo : imprezy , które na stałe weszły w harmonogram organizacji pracy  naszej placówki :

– ” Święto Pieczonego Ziemniaka”

–  ” Festiwal piosenki patriotycznej

– ” Dzień  Pluszowego Misia”

– ” Dzień Kota”

–  ” Dzień Babci i Dziadka”,

-” Dzień Rodziny” itp.

 

Oferta psychologiczno- pedagogiczna i logopedyczna

Oferta edukacyjna gwarantuje wszystkim dzieciom opiekę psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną.

Opieka ta polega na wspomaganiu  indywidualnego rozwoju  dzieci poprzez  organizowanie i udzielanie  wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i logopedycznej w zakresie :

– diagnozowania dzieci ( rozpoznawania  mocnych stron i ewentualnych deficytów rozwojowych, dysharmonii)

– organizowania różnych form  pomocy ( zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,logopedyczne, porady, konsultacje itp.)

– wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

– umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli ( warsztaty prowadzone przez psychologa lub logopedę, pogadanki ze specjalistami, poradnictwo).

 

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna i logopedyczna dotyczy przede wszystkim :

– dzieci niepełnosprawnych

– dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności , uniemożliwiające uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole

– dzieci należących do grupy ryzyka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

– dzieci z trudnościami adaptacyjnymi

– dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy

– dzieci z wadą wymowy

– dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

 

Pomoc P.P. i logopedyczna udzielana jest dziecku :

– na podstawie orzeczenia i potrzebie wczesnego wspomagania

– na wniosek nauczyciela

– na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej przez nauczyciela lub specjalistę

– na  prośbę nauczyciela.

 

Zajęcia terapeutyczne oraz wyrównawczo- terapeutyczne w naszym przedszkolu prowadzą  psycholog i logopeda.

 

ZAMIERZENIA  DO DALSZEJ  PRACY :

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci  i  rodziców :

– systematyczna analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem  możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej

– dokumentowanie działalności dziecka w przedszkolu  ( m.in . na stronie internetowej)

– planowanie cyklicznych spotkań  indywidualnych  z rodzicami

– opracowanie autorskich programów nauczania

– udoskonalenie bazy przedszkola ( m.in. ogrodu przedszkolnego)

 

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli :

– wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

i zdobywania dodatkowych umiejętności

– zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć

– udział w kursach i szkoleniach

 

w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym  i promocji przedszkola :

kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami

– kontynuowanie i rozszerzenie udziału w konkursach ogólnopolskich i lokalnych

– kontynuowanie i rozszerzenie  współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

 

 

DALSZA  PRACA   NAD  KONCEPCJĄ :

– każdy pracownik pedagogiczny  zapoznał się z koncepcją pracy przedszkola

– zmiany w koncepcji będą nanoszone  przy udziale  całego zespołu pedagogicznego

– raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu weryfikacji  i zapisów w koncepcji

– wszyscy pracownicy  zostają zapoznani z koncepcją  i mają prawo do wnoszenia zmian i nowych zapisów w zakresie ich dotyczącym

– wszyscy rodzice zostają zapoznani z koncepcją  na zebraniach grupowych

– koncepcja zostanie umieszczona w całości na stronie internetowej, jest także możliwość wglądu w biurze  u dyrektora placówki.

 

 

KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH  2015 -2020

ZADANIA :

Nasze główne działania dydaktyczno-wychowawcze skupiają się wokół trzech zasadniczych obszarów:

 

I – Kultura i wartości.

II – Nauczanie.

III – Wychowanie i komunikacja.

 

 W centrum uwagi pracy zespołowej nauczycieli  znajduje się aktywne, samodzielne dziecko, które z ciekawością doświadcza otaczającego świata , budując wiedzę i umiejętności przy współudziale rodziców i środowiska.

 

I.KULTURA I WARTOŚCI:

            Kultura placówki polega na pracy zespołowej  nauczycieli i dzieci  opartej na aktywnej współpracy i braniu odpowiedzialności  za realizowane działania. W placówce panuje kultura otwartości , szacunku, odwagi , zaangażowania i nastawienia na realizację celów.

            Zarówno dzieci jak i dorośli zobowiązani się do pracy nad wartościami. Tradycje przedszkola i struktury w niej panujące pozwalają poznać i zadbać o każde dziecko , doceniać je, wspomagać w rozwoju , rozwijać zdolności  i ukierunkowywać na ciągły  rozwój . Dzieci i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie w dążeniu do lepszych  wyników oraz w pracy nad samym sobą.

 • Praca zespołowa nauczycieli
 • Praca zespołowa dzieci
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka

–         Kształtowanie zdecydowanej postawy aksjologicznej.

 II.NAUCZANIE

 

Nasze przedszkole   jest środowiskiem odkrywczej nauki i zabawy.

Programy nauczania  traktowane są jako odpowiedź  na potrzeby dzieci , tak aby treści spotykały się  z ich  żywym zainteresowaniem .

            Przyjęte urozmaicone metody pracy stwarzają możliwość  dostosowania metod i treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W aktywne nauczanie zaangażowani są także rodzice a nauka przeniesiona jest poza mury przedszkola. Wykorzystywanie potrzeb i potencjału środowiska odbywa się poprzez organizację wypraw terenowych  i spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Ważnym aspektem pracy z dziećmi jest edukacja ekologiczna,edukacja przez sztukę i medialno- kulturalna.

 

– Metoda projektu

– Urozmaicone nauczanie

– Edukacja ekologiczna

– Edukacja kulturalna

– Rozwijanie wielorakie u dzieci

-Rozwijanie postaw i zachowań twórczych.

 

III. WYCHOWANIE I KOMUNIKACJA.

 

 Wychowanie w placówce oparty jest o wspólnie wypracowane zasady zachowania dzieci. System wychowawczy zawarty w „Programie Wychowawczym” oparty jest na więzi z dzieckiem, motywowaniu do dobrego zachowania i zapobieganiu niepożądanych zachowań.

            W przedszkolu panuje kultura szacunku i otwartości na potrzeby innych , oparta o komunikację wzajemnego zrozumienia.

– Zasady zachowania .

– Pozytywna dyscyplina.

– Komunikacja wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

– Bezpieczeństwo dzieci.

 

TEMATY ROCZNE REALIZOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA:

 

 1. Rok szkolny 2015/2016 – „Zabawy z ekologią”( cd tematu z 2014/15r. ” Z Przyrodą za Pan Brat”)-Empiryczne poznawanie świata jako element kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury oraz rozumienie  jego wpływu  na nasze zdrowie. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci , rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.

 

 1. Rok szkolny 2016/2017Magiczna moc wychowania przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania ( KINO- TEATR-AKTOR) .

 

 1. Rok szkolny 2017/2018Magiczna moc wychowania przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania ( RADIO-CZASOPISMO-TV).

 

 1. Rok szkolny 2018 /2019 Magiczna moc wychowania przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania (SZTUKA REGIONALNA, LUDOWA, RZEŹBA ,MALARSTWO ).

 

 

 1. Rok szkolny 2019/2020Magiczna moc wychowania przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania ( BUDYNKI ARCHITEKTURY  SAKRALNEJ I ŚWIECKIEJ, MUZEA  itp.).

 

„Koncepcję Pracy Przedszkola” przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

28.08.2018r.