ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZEBIEGA W NASZYM PRZEDSZKOLU, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA, POD HASŁEM:

„JESTEM POLAKIEM-PRZEDSZKOLAKIEM”

Dziecko jest istotą ciekawą świata.Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wzrasta w świat społeczny i przyrodniczy naturalnie i z wielkim zainteresowaniem.Zadaniem przedszkola i nauczyciela jest kształtowanie świadomego stosunku dziecka do środowiska przyrodniczego, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych i aktywnych postaw do przyrody i jej ochrony, a jednocześnie aktywnego rozwoju społecznego poprzez wspólny udział w wielu wyprawach.

W ramach naszego tematu rocznego proponujemy naszym przedszkolakom połączenie edukacji przyrodniczej, geograficznej, społecznej i twórczości artystycznej (plastycznej i technicznej). Pragniemy, aby dzieci nauczyły się budować wiedzę o otaczającym je świecie społecznym,przyrodniczym i technicznym oraz rozwijały umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, aby kształtowały poczucie przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) i postawy patriotycznej oraz budowały system wartości, w którym lepiej będą orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Przez najbliższe miesiące wcielimy się w role reporterów, wyruszymy w wirtualną podróż w Polskę, by odkryć nieznane piękno naszego kraju. Odwiedzimy najciekawsze regiony geograficzne, a w nich różne miejscowości – te większe i mniejsze.Poznamy walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranego regionu geograficznego Polski,poznamy nazwy obszarów i obiektów chronionych, a także najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski.Podpatrzymy jakie imprezy kulturalne, zwyczaje i tradycje są charakterystyczne dla danego terenu.

Pragniemy, aby nasze dzieci poprzez taką formę poznawania świata nauczyły się następujących postaw:planowania własnego działania i organizowania współpracy z innymi,

kształcenia umiejętności pracy w zespole,rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia,

rozwijania wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,

pogłębiania poczucia wspólnoty narodowej,wzbudzania szacunku do polskich tradycji oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju.

Temat roczny-„Jestem Polakiem-Przedszkolakiem” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych, z uwzględnieniem możliwości i umiejętności dzieci.

W ramach projektu dzieci będą zdobywały informacje dotyczące poszczególnych regionów Polski, ale będą także rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych, zabawy przy muzyce oraz wycieczki podróżnicze palcem po mapie i globusie, zajęcia pokazowe, projekcie interesujących filmów.

Założone i zrealizowane cele- zaciekawienie dziecka otaczającą go rzeczywistością przyniesie spodziewane efekty, bo wierzymy ,że dzięki temu dziecko stanie się „głodne” przygód i ciekawe świata.